Wettelijk minimumloon omhoog

Twee keer per jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de welvaartsontwikkeling. Op 20 april heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nieuwe bedragen per 1 juli 2015 in de Staatscourant gepubliceerd.
Ditmaal is de verhoging 0,40%. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2015 per maand € 1.507,80. Per week bedraagt het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015 € 347,95 en per dag € 69,59. Het minimumjeugdloon is van deze bedragen afgeleid volgens een staffelingspercentage variërend van 85% voor een 22-jarige tot 30% voor een 15-jarige. De minimumjeugdlonen worden dus ook per 1 januari 2015 aangepast.
Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week. U vindt het voor uw bedrijf geldende uurloon door het minimumloon per week te delen door de normale arbeidsduur per week voor uw bedrijf. Let op: volgens het nieuwe handhavingsbeleid van de Inspectie SZW wordt bij de beoordeling of in een bedrijf het minimumloon wordt betaald niet meer uitgegaan van een werkweek van 40 uur per week, maar van de werkelijke normale wekelijkse arbeidsduur in de bedrijfstak.
Bron: Min SZW 8-04-2015, 2015-0000078229 (Stcrt 2015, 10678)