Wetsvoorstel ‘Witteveen 2015’ ingediend

Op 15 april heeft staatssecretaris Weekers het voorstel voor de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de in het regeerakkoord aangekondigde aanpassing (versobering) van het zogenoemde Witteveenkader.
Volgens het wetsvoorstel zullen de fiscaal toegestane maximale jaarlijkse pensioenopbouwpercentages in de tweede pijler met ingang van 1 januari 2015 met 0,4% worden verlaagd voor pensioenaanspraken die op of na die datum worden opgebouwd. Dit betekent alleen een versobering voor de toekomst; voor zover pensioenaanspraken zijn opgebouwd vóór die datum worden zij gerespecteerd. Daarnaast zal met ingang van 1 januari 2015 de fiscaal gefaciliteerde opbouw worden afgetopt bij een pensioengevend loon van meer dan € 100.000. Deze aanpassing van het Witteveenkader wordt ook doorgetrokken naar de vrijwillige aanvullende opbouw van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler (individuele lijfrenteopbouw en fiscale oudedagsreserve (FOR)).
In de begeleidende brief aan de Kamer verwijst staatssecretaris Weekers naar het op 11 april gesloten onderhandelingsakkoord tussen de sociale partners dat het kabinet ondersteunt. Daarin zijn ten aanzien van de pensioenopbouw maatregelen opgenomen die ook in het wetsvoorstel zijn opgenomen (verlaging opbouwpercentage per 2015 en aftopping). Het kabinet roept – ter ondersteuning van de koopkracht – sociale partners op pensioenpremies te verlagen, voor zover de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. Afgesproken is dat sociale partners tot 1 juni 2013 de gelegenheid hebben een alternatief voor of een aanvulling op bovenstaande maatregelen te bedenken, met een maximaal budgettair beslag van structureel € 250 miljoen ten opzichte van het Regeerakkoord. Ten behoeve hiervan start de Stichting van de Arbeid een werkgroep waarin het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Financiën zullen participeren.
Bron: MvF 15-04-2013