Werknemer niet aangeworven uit het buitenland

Onder bepaalde voorwaarden komt een werknemer in aanmerking voor de 30%-regeling. Een van de voorwaarden is dat de werknemer uit een ander land moet zijn aangeworven. Een Duitser die tijdens zijn studie in Nederland woonde en stage liep, komt niet voor de 30%-regeling in aanmerking omdat hij niet uit een ander land is aangeworven.
Een Duitser studeert vanaf september 2007 in Nederland en volgt hier ook een traineeprogramma. Daarna start hij in oktober 2009 (ook in Nederland) een bachelor studie. Vanaf oktober 2009 woont hij in Nederland en vanaf 9 november 2009 staat hij ook onafgebroken ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie. Op 30 augustus 2011 solliciteert hij bij een Nederlandse inhoudingsplichtige en treedt daar per 1 december 2011 in dienst. De inspecteur wijst het verzoek om toepassing van de 30%-regeling af omdat de werknemer niet uit een ander land is aangeworven. De man gaat in bezwaar en beroep en, na door de rechtbank in het ongelijk te zijn gesteld, belandt de zaak bij Hof Amsterdam.
Het hof deelt de mening van de inspecteur. Onder bepaalde voorwaarden zijn vergoedingen die een inhoudingsplichtige aan een ingekomen werknemer verstrekt ter zake van extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot ten hoogste 30% van het loon en de vergoeding voor extraterritoriale kosten als vrije vergoeding voor extraterritoriale kosten aan te merken. Een ingekomen werknemer is een door een inhoudingsplichtige uit een ander land aangeworven werknemer met een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is. Degene die een arbeidsovereenkomst aangaat met een inhoudingsplichtige op een tijdstip waarop hij zijn woonplaats buiten Nederland heeft en niet – anders dan in situaties als opleiding of stage – in Nederland werkzaam is, kan worden aangemerkt als ‘door een inhoudingsplichtige uit een ander land aangeworven’. Situaties als opleiding of stage blijven buiten beschouwing bij de beoordeling of een werknemer ten tijde van de aanwerving in Nederland werkzaam was. Maar het is niet zo, dat de periode dat een aangeworven werknemer woonachtig is in Nederland tijdens zijn stage of studie in Nederland niet in aanmerking dient te worden genomen. Ook het hof komt tot de conclusie dat de werknemer niet uit een ander land is aangeworven.
Bron: Hof Amsterdam, 21-08-2014