Verzuimbegeleiding is verworden tot een corrupt systeem

Het FNV-meldpunt Verzuimbegeleiding heeft het rapport ‘Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem’ gepubliceerd. Hieruit blijkt dat zieke werknemers niet worden serieus genomen en dat hun privacy wordt op grote schaal wordt geschonden. Zowel verzuimbureaus, arboartsen als werkgevers schuwen niet om de wet- en regelgeving met voeten te treden.
Volgens het rapport hebben in totaal 6.161 werknemers hun ervaringen op het Meldpunt Verzuimbegeleiding gedeeld. Bij maar liefst 73% heeft de contactpersoon van het verzuimbegeleidingsbedrijf naar medische informatie gevraagd. Daarnaast heeft de casemanager in 39% van de gevallen medisch advies gegeven over ziekte en herstel. Dit terwijl alleen de bedrijfsarts medische informatie mag vragen en advies mag geven over het ziektebeeld en herstel.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt op nog meer fronten geschonden. Zo geeft ruim een vijfde van de respondenten aan dat de casemanager niet vertrouwelijk met zijn gegevens is omgegaan. En nog eens 52% twijfelt hierover.
Een andere misstand die boven water kwam, betreft (de rol van) de bedrijfsarts/arboarts. Ondanks de wettelijke verplichting is er vaak geen toegang tot de arboarts en wordt diens onafhankelijkheid door 41% van de respondenten in twijfel getrokken.
Uit de vaak schrijnende verhalen die werknemers op het meldpunt achterlieten, blijkt dat de menselijke maat in verzuimbegeleiding is verdwenen.
De FNV wil dat een aantal maatregelen worden genomen. Zo moet voor alle werknemers – ongeacht contractvorm en/of land van herkomst – altijd toegang tot een volledig onafhankelijke, deskundige bedrijfsarts. Een onafhankelijke financiering van de bedrijfsarts is daar onlosmakelijk mee verbonden. De privacyregels moeten worden gerespecteerd en moet er streng wordt gecontroleerd op de schending hiervan door werkgevers, bedrijfsartsen en andere medici, casemanagers en verzekeraars. Ook moeten er scherpere wettelijke regelingen en een sanctiebeleid komen: alleen de bedrijfsarts kan een oordeel vellen of iemand ziek is. Daarnaast moet de inspectie SZW meer macht en mogelijkheden krijgen om te controleren en te sanctioneren. Ook moeten er meer wettelijke mogelijkheden voor werknemers komen om administratief verzuim aan te pakken.
Bron: FNV Bondgenoten 28-10-2013