Verhoging subsidieplafond interne jobcoach

Vooruitlopend op een mogelijk wettelijke basis in 2015 heeft het UWV het subsidieplafond voor het voor het onderzoek interne jobcoach verhoogd. Het UWV wil hiermee voorkomen dat in de loop van dit jaar aanvragen voor een subsidie niet meer in behandeling kunnen worden genomen.
Per 1 januari 2011 zijn de Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoach in werking getreden. Op basis van die beleidsregels kan een werkgever zelf de inzet van een jobcoach regelen voor de begeleiding van een werknemer met een handicap of ziekte. Daarbij moet het gaan om de persoonlijke ondersteuning van een werknemer die bestaat uit een al dan niet individueel trainings- en inwerkprogramma of systematische begeleiding gericht kunnen uitvoeren van werkzaamheden. De werkgever kan hiervoor subsidie aanvragen bij UWV. De subsidie is afhankelijk van het noodzakelijke begeleidingsregime en bedraagt op jaarbasis per persoon bij een dienstverband van ten minste 24 uur maximaal € 6800 bij een intensief begeleidingsregime, € 4500 bij het (standaard) middenregime, € 2700 bij het lichte en € 1400 bij het zeer lichte begeleidingsregime. Bij een dienstverband van minder dan 24 uur per week wordt de maximum vergoeding naar rato vastgesteld.
Aanvankelijk was de bedoeling dat dit onderzoek tot 1 januari 2013 zou duren, maar het UWV heeft het onderzoek interne jobcoach ook voor de jaren 2013 en 2014 voortgezet. Het onderzoek kent een subsidieplafond van € 4,3 miljoen, dat bij de tussentijdse verlengingen niet is aangepast. Omdat het subsidieplafond wordt genaderd, wordt dit bedrag, vooruitlopend op een wettelijke basis voor jobcoaching, verhoogd naar € 5,5 miljoen.
Bron: UWV 22-07-2014 (Stcrt 2014, 22 754)