Vergoeding dubbele huisvesting maximaal twee jaar per opdracht

Als een werknemer vanwege zijn dienstbetrekking dubbele huisvestingskosten moet maken, bijvoorbeeld doordat hij elders in het land wordt gedetacheerd, mogen deze kosten maximaal twee jaar onbelast worden vergoed. Hof Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat deze termijn niet per dienstbetrekking geldt, maar per opdracht.
In de betreffende zaak had de inspecteur een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd aan een werkgever die de dubbele huisvestingskosten van zijn gedetacheerde werknemers langer dan twee jaar had vergoed, terwijl de wet spreekt over een maximale periode van twee jaar. De werkgever voerde aan dat deze periode betrekking had op meerdere opdrachten bij verschillende opdrachtgevers, en dat de tweejaarstermijn per opdracht zou moeten gelden. Ook betoogde hij dat het niet reëel was om te verwachten dat zijn werknemers bij elke nieuwe opdracht zouden verhuizen. Ook om deze reden was het volgens de werkgever logisch dat de huisvestingskosten in dit geval langer dan twee jaar werden vergoed. Rechtbank Den Haag was het met de inspecteur eens dat de tweejaarstermijn voor de hele dienstbetrekking gold, maar Hof Den Haag oordeelde anders. Volgens het hof geldt deze termijn per tewerkstelling of opdracht. Het hof stelde dat de zienswijze van de rechtbank – en de inspecteur – ertoe zou leiden dat een werkgever tijdens elke periode van dubbele huisvesting zou moeten bijhouden of hiervoor in het verleden al een vergoeding was uitbetaald. Dit kon volgens het hof niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest. De huisvestingskosten mochten daarom pér opdracht maximaal twee jaar worden vergoed. Omdat in dit geval alle opdrachten van de betreffende werknemers niet langer dan twee jaar hadden geduurd, konden alle uitbetaalde vergoedingen voor dubbele huisvesting onbelast blijven.
Hof Den Haag 22-05-2013