Verder uitstel voor calamiteitenregeling

De inwerkingtreding van de calamiteitenregeling per 1 september van dit jaar gaat niet door. De calamiteitenregeling regelt werktijdverkorting en het recht op WW-uitkering bij langdurige perioden van winters weer en bij (andere) buitengewone omstandigheden. De regeling was opgenomen in de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en zou, op verzoek van de Kamer, pas dit jaar in werking treden.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de calamiteitenregeling op 1 oktober vorig jaar in werking zou treden. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd echter er op aangedrongen dat rekening zou worden gehouden met specifieke wensen en omstandigheden in de verschillende sectoren. Dit leidde tot een uitstel van de inwerkingtreding tot 1 september 2014. Nu volgt een verder uitstel vanwege de versnelde invoering van enkele onderdelen van de wet werk en zekerheid. Uit een uitvoeringstoets door het UWV is naar voren gekomen dat de afspraken uit het begrotingsakkoord grotendeels gerealiseerd kunnen worden. Wel is het dan nodig om andere trajecten te temporiseren vanwege de maximaal beschikbare ICT-releasecapaciteit en menskracht bij het UWV. Deze temporisering heeft onder andere betrekking op de Regeling calamiteiten WW waardoor de invoeringsdatum van een nieuw op te stellen regeling wordt verschoven naar 1 april 2016. Tot die tijd blijven de huidige regels van kracht (onwerkbaar weerregeling, art. 18 Werkloosheidswet en de zogenoemde werktijdverkortingregeling, art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945).
Bron: Min SZW 10-07-2014 (Stb 2014, 276)