Transportsector bijt spits af met sectorplan

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Transport en Logistiek hebben als eerste sector overeenstemming bereikt over een sectorplan met maatregelen voor de komende twee jaar. Het sectorplan richt zich op het opleiden van jongeren en het op peil houden van het vakmanschap van werkloze chauffeurs.
De voorstellen van Transport en Logistiek Nederland, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen kosten € 40 miljoen. In totaal is € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor plannen die de werkgelegenheid stimuleren of behouden en problemen op de arbeidsmarkt oplossen. Het gaat om cofinanciering, waardoor in totaal € 1,2 miljard beschikbaar komt voor behoud van banen. Wordt het voorstel van de transportsector goedgekeurd dan draagt de overheid voor € 20 miljoen bij aan het plan. De sector zelf zal vanuit het gezamenlijke opleidings- en ontwikkelingsfonds SOOB de resterende € 20 miljoen voor zijn rekening nemen.
Het plan van de transportsector zet vooral in op vakmanschap. Het op peil houden van de kennis en vaardigheden van werkloze chauffeurs is daarbij een belangrijk speerpunt. Circa 500 ex-medewerkers worden in staat gesteld een opleiding te volgen. Verder krijgen logistieke medewerkers zonder diploma scholingsmogelijkheden aangeboden (jaarlijks 600 à 700). Ook komt er een mentorschap voor oudere werknemers. Dat verlaagt de werkdruk voor ouderen en jongeren worden op gang geholpen.
De verwachting is dat door de vergrijzing en als de economie aantrekt er snel duizenden chauffeurs nodig zijn. Daarom is afgesproken dat meer dan tweeduizend jongeren de komende jaren zullen instromen en een tweejarige opleiding krijgen. Bedrijven worden gestimuleerd meer stageplaatsen aan te bieden. Vanuit het mobiliteitscentrum Transport worden werkzoekenden bemiddeld naar bedrijven. Daarbij is er speciale aandacht voor instroom van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen, wajongers en langdurig werklozen.
In de transportsector werken 130.000 werknemers, waarvan 90.000 chauffeurs.
Bron: Min SZW 24-09-2013