Toch eindbod cao Schilders

De onderhandelingen voor de nieuwe cao Schilders zijn toch geëindigd in een eindbod van de werkgevers dat de bonden aan hun achterban zullen voorleggen.
Wat betreft de lonen bevat het eindbod een kleine ‘verbetering’ ten opzichte van een eerder bod van de werkgevers. In de nieuwe cao, die loopt van 6 april 2013 tot en met 28 februari 2015, krijgen de werknemers tweemaal een loonsverhoging: 1,25% in de eerste week van 2014 en 1,0% in de eerste week van 2015. De bonden stellen hierbij wel dat deze verhogingen (grotendeels) uit eigen zak worden betaald door het vervallen van de levensloopbijdrage per eerste week 2014 en het vervallen van een ATV-dag.
Verder zijn er in het eindbod afspraken opgenomen voor de reisuren- en reiskostenvergoeding. Volgens CNV Vakmensen een verslechtering ten opzichte van de vorige cao, maar een verbetering voor velen omdat de vorige regeling vaak niet werd nageleefd. Verder zijn er in de cao afspraken vastgelegd over de interne (arbeidstijden) en externe flexibiliteit (uitzendbureaus, zzp’ers). Afgesproken is dat er alleen gewerkt mag worden met uitzendbureaus die aan de met de uitzendbranche af te spreken nieuwe cao-eisen, zoals de beloning, werktijden, vakopleidingen, pensioenen en arbeidsomstandigheden, voldoen (nu gelden alleen de NEN-normen) en die daarvoor hebben getekend. In te schakelen zzp’ers dienen te zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en bedrijfsaansprakelijkheid en te voldoen aan de verplichte pensioenopbouw, als het om schilders gaat, aan het BPF Schilders. Ook wordt onderzocht of het wenselijkheid en haalbaarheid is om uitzendkrachten en zzp’ers te laten participeren in de opleidingen of in het O&O-fonds.
Bron: CNV Vakmensen, 9-10-2013