Teruggestort is te weinig afgedragen

Kan afgedragen loonheffing worden nagevorderd, als het bedrag wel is betaald, maar vervolgens is teruggestort? Over die vraag boog Hof Arnhem-Leeuwarden zich onlangs.
Een bouwbedrijf dient volgens de verzamelloonstaat over 2005 € 26.484 af te dragen. Over 2005 is € 22.220 betaald, waarvan € 2.169 is teruggestort. De Belastingdienst heft een bedrag van € 6.433 na, het verschil tussen de af te dragen loonbelasting (€ 26.484) en het bedrag dat na de terugstorting per saldo bij de ontvanger resteert (€ 20.051). Het bouwbedrijf stelt echter dat het bedrag van € 2.169 niet terugontvangen is en derhalve behoort tot de op aangifte afgedragen bedragen, op grond waarvan de naheffingsaanslag met dat bedrag dient te worden verminderd.
De Inspecteur heeft onweersproken gesteld dat het bouwbedrijf op 2 september 2005 een bedrag van € 2.169 heeft betaald op een nihilaangifte over juli 2005. Hij heeft ter zitting een overzicht overgelegd, waaruit valt te lezen dat het bedrag op 5 september 2005 is aangemerkt als ’teveel’, en op 23 september 2005 is teruggestort op het bankrekeningnummer van het bouwbedrijf. Op grond van het voorgaande is volgens het hof het vermoeden gewettigd dat het bedrag van € 2.169 is bijgeschreven op de bankrekening van het bouwbedrijf. Het bouwbedrijf heeft geen enkel bewijs bijgebracht waaruit zou zijn op te maken dat het bedrag niet op de rekening is ontvangen. Het moet er derhalve voor worden gehouden dat het bedrag door de Ontvanger is teruggestort en door het bouwbedrijf is ontvangen. Dit brengt mee dat belanghebbende per saldo € 6.433 aan loonbelasting te weinig heeft afgedragen en dat terecht een correctie van € 6.433 is aangebracht.
De naheffingsaanslag in deze zaak is in tweeën te verdelen. Een bedrag van € 4.264 dat in het geheel niet is betaald en een bedrag van € 2.169 dat is terugbetaald, omdat de betaling plaatsvond op een nihilaangifte. Dat het bedrag van € 4.264 kan worden nageheven staat buiten kijf. Op grond van de wet kan belasting die op aangifte behoort te worden afgedragen worden nageheven als het verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk niet is betaald.
Dat ook het tweede deel van € 2.169 verschuldigd is, staat niet ter discussie. De vraag is echter of een naheffingsaanslag kan worden opgelegd nu het bedrag wel is betaald, maar is teruggestort. Het antwoord op deze vraag dient ontkennend te luiden, de belasting is immers wel betaald. Dat de belasting niet is opgenomen in de aangifte voor het betrokken tijdvak maakt dit niet anders. Het is niet van belang dat de aangifte een nihilaangifte was, omdat – als al gesteld zou kunnen worden dat een nihilaangifte gelijk staat aan het niet doen van aangifte – ook niet kan worden nageheven als tijdig is betaald en geen aangifte is gedaan. Alleen als de belasting wordt teruggestort naar aanleiding van een verzoek daartoe kan worden nageheven. Maar van een dergelijk verzoek blijkt niets uit de stukken. Al met al lijkt het erop dat het hof hier ten onrechte heeft geconcludeerd dat ook het bedrag van € 2.169 kan worden nageheven. Overigens kan de ontvanger in dit soort situaties wel een vordering vanwege onverschuldigde betaling instellen, waarbij ook wettelijke rente in rekening kan worden gebracht.
Bron: HR 22-02-1984