Schaars ≠ tekort, tekort = schaars

Hof Den Bosch is in de zaak van een Duitse tandarts die de 30%-regeling wilde toepassen nader ingegaan op het begrip schaarste. Dat de tandarts beschikte over een specifieke deskundigheid stond niet ter discussie.
De tandarts en zijn werkgever hadden in mei 2011 gezamenlijk een verzoek gedaan tot toepassing van de 30%-regeling met ingang van 1 mei 2011 die door de inspecteur is afgewezen. Na een bezwaar- en beroepsprocedure belandt de zaak uiteindelijk bij Hof Den Bosch waar het geschil zich toesptist op de vraag of in onderhavige geval sprake is van een ingekomen werknemer die specifieke deskundigheid bezit die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is. Tussen partijen is niet in geschil dat de opleiding en de beloning van de tandarts van een zodanig niveau zijn en dat hij zodanige relevante ervaring heeft dat hij over specifieke deskundigheid beschikt zoals bedoeld in het Uitvoeringsbesluit LB. Wel is in geschil of de specifieke deskundigheid van de tandarts op de peildatum niet of schaars aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Volgens de tandarts geeft de wetsgeschiedenis geen aanknopingspunten voor de uitleg van het begrip schaars zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit LB (tekst 2011). Het begrip moet dan volgens hem grammaticaal worden uitgelegd. Volgens een grammaticale uitleg is sprake van schaarste indien iets niet veel voorhanden is. Schaarste brengt niet noodzakelijkerwijs een tekort met zich, maar ingeval sprake is van een tekort is wel altijd sprake van schaarste. Ter onderbouwing van zijn standpunt dat op de peildatum tandartsen op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars zijn verwijst hij naar een rapport (Capaciteitsplan 2010) van de Stichting Capaciteitsorgaan voor Medische en Tandheelkundige Vervolgopleidingen, waaruit zou blijken dat er sprake is van een tekort (1%) ook als men rekening houdt met de instroom van buitenlandse tandartsen. Jaarlijks zouden circa 180 buitenlandse tandartsen moeten worden aangetrokken omdat de binnenlandse uitstroom van de opleidingen niet aan de vraag kan voldoen. De inspecteur stelt hiertegenover dat de 8.800 tandartsen in Nederland nog altijd patiënten aannemen en dat er misschien regionale tekorten zijn, maar dat dat komt doordat afgestudeerde tandartsen in de opleidingssteden op een kluitje blijven zitten. Ook stelt hij dat bij de beoordeling van het tekort ook de buitenlandse tandartsen moeten worden meegenomen. Wanneer jaarlijks tandartsen uit het buitenland op de Nederlandse arbeidsmarkt instromen, is de schaarste volgens de inspecteur immers op enig moment voorbij.
Het hof onderschrijft de grammaticale uitleg van het begrip schaars. Dit gaat uit van een juiste rechtsopvatting. Ook heeft de tandarts voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van schaarste van tandartsen op de Nederlandse markt. Doorslaggevend voor het hof is dat jaarlijks een instroom van circa 180 buitenlandse tandartsen noodzakelijk is en dat volgens onderzoek ook na 2011 de instroom van een substantieel aantal buitenlandse tandartsen nodig is om te voorzien in de vraag naar tandartsen. De door de inpecteur genoemde omstandigheden doen aan dit oordeel niet af.
Bron: Hof Den Bosch 20-09-2013