‘Salaris’ was opname in rekening-courant

Een onduidelijke administratie, waarbij rekening-courantboekingen deels werden aangeduid als ‘loon’ en ‘salaris’ zorgt ervoor dat een bv aanloopt tegen een naheffingsaanslag loonbelasting. De bv weet Hof Den Bosch echter te overtuigen dat de vennootschap de intentie had slechts het op grond van de arbeidsovereenkomst overeengekomen loon aan de aadeelhoudster/werknemer als loon uit te betalen en dat het meerdere als rekening-courant werd opgenomen.
Een vennootschap komt met haar enige werkneemster, die tevens aandeelhoudster is, in een arbeidsovereenkomst een maandloon van € 3.300 bruto overeen. De inspecteur stelt bij een controle vast dat in de jaren 2006 tot en met 2008 op de grootboekrekening ‘Te betalen netto lonen’ maandelijks een bedrag van € 4.000 werd overgeboekt ten gunste van de werkneemster met de omschrijving ‘Salaris’ of ‘Loon’. Daarnaast werden via deze grootboekrekening diverse privé-uitgaven en geldopnamen geboekt (zoals Free Record Shop, schoenenaankopen, opticien e.d.). Per 31 december van elk jaar boekte de adviseur op deze rekening in credit het netto jaarloon overeenkomstig de arbeidsovereenkomst. Het saldo van de grootboekrekening werd als vordering op de werkneemster in de jaarstukken verantwoord. De vordering – eind 2008 € 33.813 – was ten tijde van de zittingen geheel afgelost.
De inspecteur heeft naheffingsaanslagen opgelegd die zijn gebaseerd op het verschil tussen de via de aangifte loonheffingen verantwoorde netto lonen, waarbij door de vennootschap het volgens de arbeidsovereenkomst toegekende loon tot uitgangspunt is genomen, en de door de werkneemster maandelijks opgenomen bedragen van € 4.000. Dit verschil heeft de inspecteur gebruteerd.
Volgens de vennootschap heeft de werkneemster echter slechts loon genoten tot het bedrag dat in de arbeidsovereenkomst was overeengekomen. De maandelijkse opnamen van € 4.000 zijn door haar telkens met een verkeerde omschrijving ‘Salaris’ of ‘Loon’ overgeboekt. De omschrijving had ten dele moeten zijn ‘rekening-courantopname’. Hetzelfde heeft te gelden voor de benaming van de grootboekrekening ‘Te betalen netto lonen’. De via die rekening geboekte bedragen hadden betrekking op diverse privé-opnamen in rekening-courant van haar werkneemster en niet alleen op netto toegekende loonbetalingen. Via die rekening zijn immers ook betalingen in winkels e.d. ten laste van de werkneemster geboekt. De betreffende grootboekrekening fungeerde derhalve als rekening-courant. Het werkelijk genoten jaarloon is op basis van hetgeen is vastgesteld in de arbeidsovereenkomst telkens per 31 december van elk jaar op die rekening in credit geboekt. Uit de aflossing van de rekening-courant blijkt de intentie om slechts het overeengekomen loon als loon uit te betalen. De vennootschap stelt dat de hogere opnamen in rekening-courant veroorzaakt werden doordat de werkneemster tijdelijk meer geld nodig had voor de kosten van verzorging van haar zieke zoon. Hof Den Bosch hecht geloof aan de verklaring van de vennootschap – welke verklaring ondersteund wordt door de overgelegde stukken – dat de vennootschap de intentie had slechts het op grond van de arbeidsovereenkomst overeengekomen loon als loon uit te betalen en dat het meerdere ten titel van rekening-courant werd opgenomen. Die opgenomen gelden zijn ook inmiddels volledig terugbetaald aan de vennootschap en dat wijst op een rekening-courantverhouding. Het hof vernietigt de naheffingsaanslagen.
Bron: Hof Den Bosch, 25-07-2014 (gepubl. 24-09-2014)