Quotumwet naar Kamer: heffing bij te weinig arbeidsgehandicapten

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel quotum arbeidsbeperkten ingediend. Het wetsvoorstel voorziet in een heffing die door werkgevers moet worden betaald indien zij niet voldoen aan de voor hen vastgestelde quotumdoelstellingen voor het in dienst nemen van arbeidsbeperkten.
Tussen kabinet en sociale partners is in het sociaal akkoord afgesproken dat tussen nu en 2026 125.000 arbeidsbeperkten extra in dienst worden genomen: 100.000 in de marktsector en 25.000 in de overheidssector. Om dit te kunnen vaststellen wordt nog dit jaar een nulmeting uitgevoerd, waarbij 1 januari 2013 als ijkpunt is gekozen om de groei van het aantal nieuwe banen te kunnen berekenen.
Werkgevers kunnen bij het aanbieden van banen aan deze groep ondersteuning krijgen met voorzieningen als loonkostensubsidie, no-risk polissen, jobcoaches en werkplekaanpassingen.
In 2016 controleert het kabinet dan voor het eerst of de afgesproken aantallen extra banen over het jaar 2015 zijn gehaald. Als dat niet zo is, treedt de nu voorgestelde quotumregeling na overleg met de sociale partners en de VNG in werking. Wordt de quotumwet aangenomen dan kunnen werkgevers een heffing krijgen van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats. Het quotum zal niet voor kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers gelden. In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat werknemers met een beperking die werken via een zogeheten ‘inleenconstructie’ meetellen voor de extra banen. De quotumheffing wordt op zijn vroegst per 1 januari 2017 geactiveerd.
Bron: Min SZW 1-07-2014