Private aanvulling WW: aanbevelingen voor decentrale cao-partijen

In een brief aan de decentrale cao-partijen gaat de Stichting van de Arbeid nader in op de private aanvulling WW/WGA in cao’s. De Stichting van Arbeid streeft ernaar dat medio volgend jaar een landelijke uitvoeringsorganisatie operationeel zal zijn. De premie voor de aanvulling zal voor rekening zijn van de werknemers.
Omdat het UWV door het kabinet niet in staat wordt gesteld de uitvoering van een private aanvullende WW en WGA op zich te nemen, heeft de Stichting met verschillende organisaties gesproken om te kijken of zij interesse hebben om een landelijke uitvoering op zich te nemen. Op basis van uitgebrachte offertes is besloten met twee organisaties verder in gesprek te gaan. Uiteindelijk moet hier één organisatie uitrollen waarmee de Stichting verder wil gaan. Met het UWV zal tevens afstemming plaatsvinden over de gegevensuitwisseling ten behoeve van de premievaststellingen en voor de naadloze aansluiting van de private op wettelijke uitkeringen.
De verwachting is dat vanaf 1 maart 2016 de eerste overeenkomsten tussen cao-partijen en de uitvoeringsorganisatie getekend kunnen worden. Medio volgend jaar zal dan de landelijke uitvoeringsorganisatie operationeel kunnen zijn (de eerste uitkeringen vinden pas in de loop van 2017 plaats).
De Stichting van de Arbeid beveelt cao-partijen aan om hun afspraken door de uiteindelijk te kiezen landelijke organisatie uit te laten voeren. Maar het staat hun ook vrij om te kiezen voor bijvoorbeeld het eigenrisicodragerschap of voor het onderbrengen van de afspraak bij een nauw aan de sector of bedrijf gelieerde uitvoeringsorganisatie.
De afspraak in het Sociaal akkoord was een 50/50-verdeling van de premies voor zowel de wettelijk als private aanvulling WW. Nu dit niet mogelijk is gebleken, hebben de sociale partners in de Stichting van de Arbeid afgesproken dat de werkgevers de premies voor het wettelijk deel zullen dragen en de werknemers de premies van het private deel voor hun rekening zullen nemen. Overigens blijft de Stichting van de Arbeid voor de toekomst wel naar een 50/50-verdeling van zowel het wettelijke als private deel streven.
De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen op om op korte termijn de volgende stappen te nemen:
maken van een concrete afspraak over reparatie van opbouw en duur WW en WGA;

daar waar sprake is van een procesafspraak deze nader concretiseren;
de in te houden premies (te verhalen op het nettoloon) overeenkomen;
een keuze maken voor een uitvoeringsorganisatie.

Aanbevolen wordt om de afspraken afzonderlijk van de reguliere cao vast te leggen en daarbij uit te gaan van een langere looptijd dan die van de reguliere cao.
Bron: Stichting van de Arbeid 24-11-2015