Per 1 juni 2013 treedt Wet Modern Migratiebeleid in werking

Op 1 juni 2013 treedt de Wet Modern Migratiebeleid in werking. De Wet Modern Migratiebeleid maakt het onder meer mogelijk dat de aanvraagprocedure voor de machtiging tot voorlopig verblijf wordt samengevoegd met de aanvraagprocedure voor de verblijfsvergunning. Hierdoor vervalt voor veel vreemdelingen en voor de IND een dubbele aanvraagprocedure met een dubbele toetsing. Daarnaast kunnen reguliere verblijfsvergunningen voor een langere duur verleend worden, waardoor vreemdelingen deze minder vaak hoeven te verlengen.
Ook kan met de invoering van de Wet modern migratiebeleid makkelijker worden gewisseld van bijvoorbeeld een onderwijsinstelling zonder dat daar een nieuwe vergunning voor nodig is.
Een belangrijke wijziging in de Wet Modern Migratiebeleid is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen gewone en erkende referenten. Een referent is een persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de komst van de vreemdeling naar Nederland. Werkgevers van onder andere kennismigranten worden verplicht zich te laten erkennen. Organisaties die nu zijn toegelaten tot de kennismigrantenregeling worden van rechtswege erkend referent, mits zij in de twaalf maanden voor inwerkingtreding van de wet Modern Migratiebeleid minimaal één verblijfsaanvraag voor een kennismigrant hebben ingediend die is ingewilligd.
Referenten en vreemdelingen kunnen gebruik maken van de Toegangs- en Verblijfsprocedure (TEV). Er wordt één aanvraag voor MVV en verblijfsvergunning ingediend, waarbij het verlenen van MVV tevens resulteert in het verlenen van de verblijfsvergunning. Voor vreemdelingen die niet MVV-plichtig zijn, dient de referent voor aankomst in Nederland een aanvraag verblijfsvergunning in.
Na inwerkingtreding van de Wet Modern Migratiebeleid heeft de IND de mogelijkheid om bestuurlijke boetes op te leggen indien de wettelijke verplichtingen niet worden nagekomen. Bovendien kan de IND de erkenning van de referent intrekken. Wanneer bijvoorbeeld een werkgever de vereiste documenten van een arbeidsmigrant niet of niet goed in zijn administratie heeft opgenomen, kan hij een boete krijgen van maximaal € 3000.
Bron: Min V&J 6-03-2013