Horizontaal toezicht

Op 19 september 2011 heeft Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs een Convenant Horizontaal Toezicht gesloten met de Belastingdienst. Daarmee zijn wij één van de eerste kleinere accountantskantoren die zelfstandig een convenant hebben gesloten met de Belastingdienst. Wij zien dit als een bevestiging van de kwaliteit van onze dienstverlening, waar wij best trots op zijn.

Ondertekening convenant Horizontaal Toezicht
Van links naar rechts: R.W. van der Geest AA/RB,
Mr R.P.C. de Frankrijker, R.J. Muijlwijk RB

Wat houdt Horizontaal Toezicht precies in?

Horizontaal Toezicht (kortweg HT) houdt in feite in dat onze cliënten die daarvoor aangemeld zijn, in principe geen controles meer krijgen van de Belastingdienst omdat ons kantoor door de kwaliteit van dienstverlening voldoet aan de eisen van de Belastingdienst en met hen werkafspraken gemaakt heeft. Over fiscale issues waarover verschil van mening kan ontstaan vindt, vooraf, overleg plaats met de Belastingdienst, waarbij beide betrokken partijen zich constructief opstellen om binnen de kaders van de regelgeving tot aanvaardbare oplossingen te komen. Het zwaartepunt in het toezicht van de Belastingdienst, verschuift hiermee van de individuele behandeling van aangiften van belastingplichtigen naar het beoordelen van de werkwijze en de werkprocessen van het accountantskantoor (Meta-toezicht).

“Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te handhaven en het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken. De onderliggende verhoudingen en de communicatie tussen burger en overheid verschuiven daarmee naar een meer gelijkwaardige situatie. Horizontaal toezicht sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving waar eigen verantwoordelijkheid van de burger gepaard gaat met het gevoel dat handhaving van het recht ook een groot goed is.” (aldus de staatssecretaris is zijn brief aan de Tweede Kamer).

Voor welke belastingen geldt het Horizontaal Toezicht?

Horizontaal Toezicht geldt voor ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Daarbij maakt de rechtsvorm van uw onderneming niet uit. HT is dus zowel voor zelfstandige ondernemers als voor directeur/aandeelhouders met één of meerdere vennootschappen. Het HT geldt in principe voor de hele entiteit dus in het geval van een holdingstructuur met meerdere vennootschappen meldt u zich aan voor de vennootschappen van de groep en de aangiften inkomstenbelasting die daarmee verband houden.

Het Horizontaal Toezicht geldt voor de volgende belastingen :

Als u mee doet aan het HT doet u in principe mee voor alle hierboven genoemde belastingen voor zover deze natuurlijk op u van toepassing zijn. Middelgrote ondernemingen (MGO’s) en zeer grote ondernemingen (ZGO’s) kunnen geen gebruik maken van het door ons kantoor gesloten Convenant. Voor deze ondernemers bestaat wel de mogelijkheid om desgewenst zelfstandig een convenant met de Belastingdienst te sluiten.

Wat zijn de voordelen voor u?

Het grootste voordeel voor u als ondernemer is dat u rechtszekerheid krijgt over de door ons namens u ingediende aangiften. De Belastingdienst volgt in principe de door ons ingediende aangiften en u wordt niet meer achteraf geconfronteerd met controles. Een onderdeel van het Meta-toezicht van de Belastingdienst is nog wel dat aangiftes steekproefsgewijs worden gecontroleerd maar hier zult u in de praktijk weinig tot niets meer van merken. Daarnaast hebben wij een vaste contactpersoon bij de Belastingdienst waaraan wij eventuele fiscale issues kunnen voorleggen zodat hierover ook snel en vooraf duidelijkheid wordt verkregen.

Iets voor u?

Indien u belangstelling heeft om deel te nemen aan het Horizontaal Toezicht dan verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen. Wij zullen u dan een deelnemersverklaring toesturen ter ondertekening en zullen u voor het HT aanmelden bij de Belastingdienst. Na accordering van uw aanmelding door de Belastingdienst vallen vanaf dat moment alle door of namens u in te dienen aangiften onder het HT.

Indien u nog vragen of behoefte heeft aan een nadere toelichting schroom dan niet om hierover contact met ons op te nemen.