Opgenomen verlofuren zijn geen specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten kan men onder bepaalde voorwaarden in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Wat specifieke zorgkosten zijn staat vermeld in de wet. Opgenomen verlofuren om een partner te verzorgen vallen daar niet onder.
Een werknemer zorgt voor zijn echtgenote die kampt met lichamelijke beperkingen. Hiervoor ontvangt hij een bedrag uit het persoonsgebonden budget (PGB) van zijn partner. Daarnaast neemt hij verlof- en compensatie-uren op voor de begeleiding van zijn echtgenote naar medische instanties. Die uren brengt hij als specifieke zorgkosten in zijn aangifte IB in aftrek. In afwijking van de aangifte heeft de inspecteur het inkomen uit het PGB als resultaat uit overige werkzaamheden in aanmerking genomen en de waarde van de opgenomen verlofuren niet als zorgkosten in aftrek gebracht. Voor wat de inkomsten uit het PGB doet de man bij het hof nog een beroep op het vertrouwensbeginsel. Informatie op de website van de Belastingdienst zou er op wijzen dat aftrek wel mogelijk is, maar hierover zegt de rechter dat dit een geheel andere situatie betrof en bovendien zijn uitlatingen op de website aan te merken als voorlichting, waaraan de inspecteur niet is gebonden. Wat betreft de opgenomen verlof- en compensatie-uren verwijst de rechter naar de wet. Daarin staat vermeld welke kosten als specifieke zorgkosten kunnen worden aangemerkt. Opgenomen verlofuren vallen daar niet onder. Het betreffen ook geen uitgaven die drukken op de belanghebbende. Dat door het opnemen van de verlofuren de mogelijkheid tot afkoop heeft prijsgegeven leidt namelijk niet tot een verarming. Jegens zijn werkgever kan hij ook geen aanspraak maken op loon voor die uren, hij heeft ze immers opgenomen.
Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 9-06-2015