Openbaarheid belastingrechtspraak komt er niet

In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Wiebes van Financiën weten dat hij geen wetsvoorstel zal indienen waarmee belastingrechtspraak openbaar wordt. Zijn voorganger Weekers had een dergelijk wetsvoorstel in 2011 toegezegd en deze toezegging vorig jaar bij een overleg met de Kamer nog eens herhaald.
In 2011 is een conceptwetsvoorstel voor openbaarmaking van de belastingrechtspraak ter consultatie op internet aangeboden. Volgens de staatssecretaris was het merendeel van de reacties kritisch. Tegenstanders wijzen vooral op de inbreuk op de privacy. Een openbare behandeling zou een drempel opwerpen voor belastingplichtigen om zich tot de rechter te wenden. Tevens kwam de vraag naar voren, in hoeverre het wetsvoorstel een bestaand probleem oplost. Dit zijn ook voor de staatssecretaris zwaarwegende argumenten. Daarnaast constateert hij dat in de praktijk reeds enkele belangrijke stappen zijn gezet. De rechtspraak heeft het beleid inzake publicatie van uitspraken aangepast, waardoor nu ook in uitspraken in fiscale zaken de namen van publiekrechtelijke rechtspersonen niet langer worden geanonimiseerd. Ook spant de Belastingdienst zich in om ervoor te zorgen dat belangrijke uitspraken gepubliceerd worden.
Bron: MvF 25-04-2014