Opdrachtgever straks verantwoordelijk voor cao-loon

In een Kamerbrief over de aanpak van schijnconstructies schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat hij niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever aansprakelijk wil maken voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Verder wil hij volgend jaar komen met een wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies.
In overleg met sociale partners, zzp-organisaties, gemeenten uitvoeringsorganisaties, de inspectiediensten en andere ministeries heeft Asscher maatregelen uitgewerkt om onder meer schijnzelfstandigheid, ontduiking wettelijk minimumloon, misbruik premieafdracht, ontduiking van cao’s, gefingeerde dienstverbanden en ongewenste migratieconstructies tegen te gaan.
Zo werkt de minister aan het invoeren van een civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het cao-loon. Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt dan aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Nu geldt deze zogenoemde ketenaansprakelijkheid al in de uitzendbranche voor het betalen van het minimumloon. Daarnaast wordt het voor werknemers makkelijker om naar de rechter te stappen als zij niet het cao-loon betaald krijgen.
Verder wil de minister het voor bedrijven onmogelijk maken om buitenlandse werknemers een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. Financieel gezien is dit voor de werkgever een voordelige constructie, omdat hij zo minder belasting en sociale premies afdraagt. Het leidt echter tot oneerlijke concurrentie en kan zorgen voor verdringing van binnenlands arbeidsaanbod.
Bij de aanpak van schijnconstructies is internationale samenwerking cruciaal. De minister heeft de afgelopen periode daarom afspraken gemaakt met Polen, Roemenië en Bulgarije over het uitwisselen van informatie over werkgevers die bijvoorbeeld via schijnconstructies werknemers betalen onder het minimumloon. Minister Asscher hoopt verder tijdens de Europese Raad van 9 december een akkoord te bereiken over een Europese Handhavingsrichtlijn. Deze richtlijn maakt het mogelijk om boetes, bijvoorbeeld voor onderbetaling, in een ander EU-land te innen. Ook kunnen Europese landen elkaar verzoeken om een bedrijf te inspecteren, worden buitenlandse detacherende bedrijven verplicht arbeidsvoorwaarden bekend te maken en kunnen de sociale partners informatie opvragen bij andere lidstaten.
Op een aantal onderdelen bereid Asscher nadere wetswijzigingen voor om schijnconstructies te voorkomen en beter te kunnen bestrijden. In de loop van volgend jaar komt hij met een wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies.
Bron: Min SZW 27-11-2013