Onderhandelingsakkoord maakt einde aan schoonmaakacties

Aan de acties in de schoonmaak is een einde gekomen. Op 27 mei sloten de cao-partijen na lange moeizame onderhandelingen een onderhandelingsresultaat. De partijen kwamen een driejarige cao overeen, waarbij de lonen van de werknemers gedurende die looptijd ruim 6 procent omhoog gaan.
De nieuwe cao kent een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016. In die drie jaren gaan de lonen telkens per 1 juli met 2% omhoog. Daarnaast wordt ieder jaar de eindejaarstoeslag met 0,2% verhoogd. Ondanks die loonstijgingen blijft volgens werkgeversvereniging OSB de netto loonkostenstijging over de duur van de cao beperkt tot 5%, als gevolg van compenserende afspraken (oa. loonstijging per 1 juli van een jaar), structurele daling van de werkgeverspremie pensioen en het benutten van fiscale voordelen. Zo zal dit jaar de netto loonkostenstijging 1,05% bedragen, in 2015 1,85% en in 2016 2%.
Een belangrijk punt voor de bonden was het afschaffen van de wachtdagen bij ziekte. Overeenstemming is bereikt over het stap voor stap afschaffen van de wachtdagen met uiteindelijk een 100% doorbetaling in het eerste jaar en met 90% doorbetaling in het tweede jaar, onder voorwaarde van een gecertificeerd verzuimbeleid. De eerste wachtdag wordt per 1 januari 2015 afgeschaft, de tweede een jaar later. Mocht blijken dat de meldingsfrequentie op termijn stijgt, dan wordt compensatie vastgesteld.
Verder zijn er afspraken gemaakt over onder meer opleidingen, flexibiliteit en arbeidsparticipatie. De Nederlandse taallessen worden gecontinueerd en er komt een opleidingsfonds van € 100.000 voor schoonmakers die hun inzetbaarheid willen vergroten en buiten de sector aan het werk willen. Een wens van de werkgevers was vergroting van de flexibiliteit. Hiervoor wordt de mogelijkheid van twee arbeidsovereenkomsten van maximaal negen maanden aan de cao toegevoegd (met behoud van proeftijd in het kader van de Wet Werk en Zekerheid). Daarnaast komt er een keuzemogelijkheid voor de werkgever voor voor spaarurencontract of zgn 40-wekencontract bij objecten met bedrijfssluiting. Om de arbeidsparticipatie te bevorderen van werknemers die niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijke minimumloon, maar wel tot arbeidsparticipatie en die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond van de participatiewet, wordt een aparte loonschaal op minimumloonniveau opgenomen naast het bestaande loongebouw.
Alle partijen bij de cao erkennen dat de onderhandelingen voor de derde opeenvolgende maal niet op een redelijke termijn tot resultaat hebben geleid en niet constructief zijn geweest. Om het vertrouwen en de onderlinge arbeidsverhoudingen te verbeteren is daarom een ‘vernieuwingsagenda’ afgesproken, met als onderwerpen onder meer het verbeteren van de onderlinge omgangsvormen, ziekteverzuim, opleiden leidinggevenden, salarisontwikkeling, levensfase bewust personeelsbeleid, functieverbreding en werkdruk. Een onafhankelijk voorzitter zal een voortvarende en resultaatgerichte aanpak van deze ‘vernieuwingsagenda’ gaan garanderen. De cao-partijen hebben ook afgesproken om gezamenlijk op te trekken tegen mogelijke negatieve effecten voor de schoonmaakbranche en schoonmakers van inbestedingsplannen van schoonmaak door gemeenten en de rijksoverheid.
Bron: OSB, 27-05-2014