Novelle Belastingplan 2016 op komst

Staatssecretaris Wiebes kondigt een novelle aan met een aantal aanvullende maatregelen op het Belastingplan 2016. De maatregelen zijn het resultaat van de gesprekken die het kabinet heeft gevoerd met andere fracties, met name D66, om ook in de Eerste Kamer een meerderheid achter het Belastingplan 2016 te krijgen.
De novelle zal de volgende maatregelen bevatten:

Arbeidskorting: vanaf 2017 tragere afbouw. Werkenden met inkomens van circa € 35.000 tot € 125.000 ondervinden hierdoor lagere lasten.

Ouderenkorting: vanaf 2017 structureel € 100 miljoen extra beschikbaar bovenop de intensivering van de ouderenkorting met eveneens € 100 miljoen (vierde nota van wijziging). Hiermee wordt een belangrijk deel van de eenmalige koopkrachtreparatie in 2016 structureel gemaakt.
Box 3: in 2016 wordt het heffingvrije vermogen voor box 3 met € 3000 verhoogd, bovenop de inflatiecorrectie. Na indexatie komt het heffingvrije vermogen dan uit op € 24.437.
Aanpassing tarief tweede en derde schijf in 2016 om de maatregelen uit de novelle en de overige maatregelen budgettair te dekken (verlaging in 2016 0,2 procentpunt minder en in 2017 0,3 procentpunt minder). Met ingang van 1 januari 2016 komt het tarief van de tweede en derde schijf daarmee uit op 40,4%.

Verder komt het kabinet met een aantal aanvullende maatregelen:

Investering duurzaamheid gebouwde omgeving: om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen, maakt het kabinet in 2016 € 100 miljoen extra vrij. Doel: werkgelegenheid en vergroening.
Kolencentrales: voor het kerstreces van de Eerste Kamer stuurt het kabinet een brief over de uitvoering van de bij het Belastingplan ingediende motie Van Weyenberg en Van Veldhoven (kabinet moet met plan komen voor uitfaseren kolencentrales).
Kinderopvangtoeslag: intensivering per 2017 structureel met € 100 miljoen extra.
Verruiming gemeentelijk belastinggebied: voor de zomer van 2016 komt een voorontwerp van een wetsvoorstel dat als basis kan dienen voor een wetsvoorstel om vanaf 2019 een verschuiving te realiseren van de inkomstenbelasting naar het gemeentelijk belastinggebied van € 4 miljard.

Het streven is om de novelle voor het kerstreces door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen.
Bron: MvF 8-12-2015