Nog geen akkoord cao Recreatie, bonden gaan met achterban overleggen

Met het vakantieseizoen voor de deur zijn de partijen bij de cao Recreatie er nog niet in geslaagd een nieuwe cao af te sluiten. De werkgevers (Recron) hebben een eindbod op tafel gelegd, waar de bonden niet mee konden instemmen.
De bonden houden vast aan een drietal varianten voor een akkoord, waarbij er een koppeling is tussen het afschaffen van leeftijdsdagen en het introduceren van ervaringsjaren/uren in plaats van de huidige jeugdlonen. Voor Recron was dit een stap te ver: afschaffen van jeugdlonen leidt op termijn tot een forse loonkostenstijging.
Het eindbod van Recron hield in dat de leeftijdsdagen alleen nog gelden voor de werknemers die nu onder dit cao-artikel vallen (nu in dienst en 50 jaar of ouder), twee extra vrije dagen voor werknemers tot 50 jaar of nieuwe werknemers, een loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2015 en inzetten op vitaliteitsbeleid via het Sociaal Fonds Recreatie.
De bonden konden niet instemmen met dit eindbod, omdat het mandaat van hun achterban niet zo ver reikte. De bonden gaan begin juli met hun achterban overleggen.
De huidige cao loopt af op 30 juni, wat betekent da vanaf 1 juli de huidige cao nawerkt voor werknemers die voor die datum in dienst zijn getreden. Recron adviseert haar leden wel voorzichtig zijn met cao-bepalingen waarin wordt afgeweken van de wettelijke regels (bijv. in geval van de ketenbepaling).
Bron: Recron, 25-06-2014