Meldingplicht bij detachering EU-werknemers

Bij de Tweede Kamer is een voorstel voor de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers ingediend waarmee de Europese handhavingsrichtlijn 2014/67/EU in de Nederlandse wetgeving wordt geïmplementeerd. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is een meldingsplicht voor dienstverrichters uit een andere EU-lidstaat bij detachering van werknemers naar Nederland.
De handhavingsrichtlijn 2014/67/EU is mei 2014 door de lidstaten van de EU aangenomen. De richtlijn geeft instrumenten voor de handhaving van de detacheringsrichtlijn 96/71/EG. Met het wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers wordt de richtlijn omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving. Met de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel komt de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) te vervallen.
n het wetsvoorstel is onder meer de verplichting opgenomen voor een dienstverrichter of zelfstandige uit een andere lidstaat om desgevraagd informatie te verschaffen waarmee kan worden nagegaan of een onderneming daadwerkelijk substantiële activiteiten verricht om werknemers ter beschikking te stellen in het kader van transnationale dienstverrichting en of een gedetacheerde werknemer tijdelijk arbeid in Nederland verricht. Een dienstverrichter die een werknemer detacheert naar Nederland krijgt een meldingsplicht. Voordat de werkzaamheden beginnen moet hij hiervan melding doen en daarbij de nodige informatie verstrekken. En tijdens de werkzaamheden moeten onder meer de arbeidsovereenkomst, urenstaat, bewijs van sociale verzekering, loonstrook en bewijs van loonbetaling ter controle ter inzage liggen. Ook voor de dienstontvanger gelden verplichtingen. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet de dienstontvanger een afschrift ontvangen van de melding en deze controleren. Eventuele onjuistheden moet hij melden bij de bevoegde instanties. Voor zowel de dienstverrichter als de dienstontvanger gelden zware boetes bij niet nakoming van de administratieve verplichtingen, en in geval van recidive een verhoging met 100%.
Ook is in het wetsvoorstel nader gespecificeerd wat de harde kern van arbeidsvoorwaarden is waarop de gedetacheerde werknemer recht heeft, waaronder welke bestanddelen moeten worden meegenomen bij het bepalen van het minimumloon dat de werknemer toekomt.
Bron: Min SZW, 9-02-2016