Medezeggenschapsregels ook bij insolventie van toepassing

In de praktijk wordt – ten onrechte – vaak verondersteld dat de medezeggenschapsregels bij insolventie van de werkgever niet van toepassing zijn. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek ‘Werknemers en Insolventie: een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van de werkgever’, dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 26 augustus aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.
Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van de Vrije Universiteit. Aanleiding voor het onderzoek waren vragen uit de Kamer naar de arbeidsrechtelijke positie van werknemers in faillissement, mede naar aanleiding van de doorstart van de failliete kinderopvangorganisatie Estro. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de arbeidsrechtelijke positie van werknemers bij een werkgever in een insolventieprocedure verschilt van die buiten insolventie. Ook is onderzocht hoe een en ander is geregeld in de ons omringende landen.
Een van de constateringen in het onderzoek is dat, anders dan in de praktijk wel wordt verondersteld, de regels voor informatie en consultatie van vakorganisaties en de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging), zoals neergelegd in de Wet op de ondernemingsraden, de SER-Fusiegedragsregels en de Wet melding collectief ontslag, in beginsel gewoon van toepassing zijn indien de werkgever in een insolventieprocedure is geraakt. Ook na de surseanceverlening en de faillietverklaring blijft het adviesrecht van de ondernemingsraad in stand. Een curator die werkzaamheden van (een belangrijk onderdeel van) de onderneming wil beëindigen of de onderneming wil overdragen, behoort hierover de ondernemingsraad tijdig om advies te vragen. Dat geldt ook voor een ondernemer die na surseanceverlening de onderneming geheel of gedeeltelijk wil staken. Ook het verzoek tot verlening van surseance van betaling en de eigen faillissementsaanvraag zijn aangelegenheden die door de ondernemingsraad in de overlegvergadering aan de orde kunnen worden gesteld.
Asscher zal met de Commissie Bevordering Medezeggenschap van SER overleggen hoe meer bekendheid kan worden gegeven aan de medezeggenschapsregels bij insolventie. Begin volgend jaar zal de minister naar aanleiding van dit rapport en nog een te publiceren rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) naar de arbeidsrechtelijke positie van werknemers bij insolventie in de praktijk, de Kamer melden of een en ander aanleiding is voor maatregelen, waaronder aanpassing van het arbeids- en/of insolventierecht.
Bron: Min SZW 26-08-2015