Makelaar hoefde niet te waarschuwen voor ontoereikende volmacht

Dat een bestuurder zich niet bewust was van de risico’s van het tekenen van de overeenkomst zonder meetekenen van de andere bestuurder, maakt niet dat een makelaar, die niet op de hoogte hoefde te zijn van de ontoereikende volmacht, de bestuurder hiervoor diende te waarschuwen. De makelaar kan volgens Rechtbank Amsterdam dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade van de bestuurder.
Een vader en zoon zijn samen bestuurder van een bv. Zij zijn slechts gezamenlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Met een makelaar sluit de bv een overeenkomst om voor hun winkelformule geschikte winkelruimte in Nederland te huren. Er worden huurovereenkomsten voor zeven panden getekend. In de overeenkomst is opgenomen dat de huurder verklaart dat degene die namens hem alle met deze overeenkomst samenhangende stukken ondertekent en daarmee verband houdende afspraken maakt, daartoe bevoegd is. Voorts is opgenomen dat de verhuurder niet gehouden is onderzoek in te stellen naar de vertegenwoordigingsbevoegdheid van degene die namens huurder optreedt. De huurovereenkomsten worden namens de bv door de zoon ondertekend en vervolgens door ondertekening van de vader bekrachtigd dan wel door de bv nagekomen. Eén overeenkomst is echter alleen door de zoon ondertekend en wordt door de bv niet nagekomen. De verhuurder van het betreffende pand stelt vervolgens de zoon aansprakelijk. De zoon betrekt daarop de makelaar in rechte. Volgens de zoon heeft de makelaar niet aan zijn zorgplicht voldaan door de zoon alvast alleen te laten tekenen zonder dat hij wist dat hij daarmee aansprakelijkheid aanvaardde voor het geval zijn vader niet zou meetekenen. De makelaar stelt dat hij steeds heeft begrepen en heeft mogen begrijpen dat de zoon op basis van een mondelinge volmacht bevoegd was om de bv te vertegenwoordigen.
Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de zoon de overeenkomst bewust onbevoegd getekend heeft, kennelijk in de veronderstelling dat zijn vader – als meerderheidsaandeelhouder – zou instemmen met het aangaan van de overeenkomst. Niet is gesteld of gebleken dat de zoon met de makelaar zijn onbevoegdheid heeft besproken. De makelaar had het wel nagevraagd bij de zoon of hij alleen bevoegd was te tekenen, maar volgens de rechtbank is niet gebleken dat de zoon hierop een reactie heeft gegeven. Uit de omstandigheid dat de andere overeenkomsten wel door vader en zoon waren ondertekend, volgt volgens de rechter nog niet dat de makelaar wist dat de zoon niet alleen tekeningbevoegd was. De makelaar mocht erop vertrouwen dat de zoon handelde met goedkeuring van de vader, dat wil zeggen, met een (impliciete) volmacht. Dat de zoon zich niet bewust was van de risico’s van zijn handelswijze, maakt nog niet dat de makelaar hem hiervoor diende te waarschuwen: de makelaar hoefde immers niet op de hoogte te zijn van de ontoereikende volmacht.
Bron: Rb. Amsterdam 25-06-2014