Loonsanctie ziet op het volledige loon

De loonsanctie voor een werknemer die onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie ziet op zijn volledige loon en niet alleen op het loon over de uren gedurende welke hij in het kader van zijn re-integratie passende arbeid zou moeten verrichten. Indien de loonstop slechts betrekking zou hebben op het aantal uren waartoe een werknemer in staat wordt geacht passend werk te verrichten maar dit heeft geweigerd, zou de sanctie voor een belangrijk deel zijn effect verliezen.
Een werknemer van een coffeeshop meldt zich op 12 april 2012 ziek als gevolg van beperkingen en daardoor verminderde belastbaarheid van de voeten en schouders. Op 5 juni 2012 geeft de bedrijfsarts een re-integratieadvies, waarin hij onder meer aangeeft dat de medewerker inzetbaar is voor 4 uur per dag licht werk. Op basis van dit advies is een plan van aanpak uitgewerkt dat door de werknemer mede is ondertekend. Op 3 september geeft de bedrijfsarts een nieuw re-integratieadvies. Omdat de klachten blijven en de informatie van de huisarts onvoldoende onderbouwing geven voor de klachten en beperkingen, adviseert de bedrijfsarts de werknemer licht werk te laten doen. Er geldt geen urenbeperking in medisch opzicht, maar om de werknemer de kans te geven op te bouwen, is het advies te starten met 2 uur per dag.
Na dit advies hervat de werknemer voor twee dagen zijn werkzaamheden en meldt zich daarna weer ziek.
Op 14 november 2012 houdt de werkgever de werknemer voor dat wanneer hij zich niet bij de bedrijfsarts meldt, zij zich genoodzaakt ziet om het loon op te schorten. Op 19 november 2012 herhaalt de bedrijfsarts zijn advies van 3 september 2012. Vervolgens schrijft de werkgever op 21 december 2012 in een brief aan de werknemer dat met ingang van die dag zijn salaris is opgeschort omdat hij niet vanaf 24 november 2012 zijn werk voor twee uren per dag heeft hervat zoals is geadviseerd door de bedrijfsarts. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld zich op 24 december te melden teneinde de opschorting ongedaan te kunnen maken. De werknemer wordt erop gewezen dat hij, indien hij zich niet in staat acht aan de oproep te voldoen, bij het UWV een deskundigenoordeel kan vragen. Omdat de werknemer niet reageert wordt het salaris stopgezet per 27 december 2012. Op 18 januari geeft het UWV een deskundigenoordeel af, die het oordeel van de bedrijfsarts onderschrijft. Bij brief van 25 januari 2013 stelt de werkgever voor om met ingang van 29 januari 2013 twee uur per dag te komen werken en dit per week uit te breiden met een uur. De werknemer verschijnt op 29 januari 2013 op zijn werkplek, maar gaat vervolgens huiswaarts en meldt zich weer ziek.
Voor de kantonrechter stelt de werknemer dat de stopzetting van zijn loon alleen betrekking kan hebben op de uren waartoe hij in staat werd geacht passen werk te doen en niet het volledige loon (voor 40 uur). De werkgever stelt dat hij vanaf 27 december helemaal geen recht meer heeft op loondoorbetaling nu hij geen invulling heeft gegeven aan zijn re-integratieverplichtingen.
Volgens de kantonrechter heeft de werkgever terecht de volledige loondoorbetaling stopgezet. Het standpunt van de werknemer dat de loonsanctie alleen betrekking mag hebben op de uren dat hij passende arbeid behoorde te verrichten volgt de kantonrechter niet. Uit de wetgeschiedenis (TK 1995-1996, 24 439, nr. 3) maakt de kantonrechter op dat de volledige beëindiging van de loonbetaling voor de periode wanneer een werknemer weigert re-integratief werk te verrichten de hoofdregel is. Uit de wet blijkt niet dat de loonstop alleen betrekking heeft op het aantal uren waartoe een werknemer in staat wordt geacht passend werk te verrichten maar dit weigert. De kantonrechter overweegt dat wanneer de loonstop alleen betrekking zou hebben op de uren waartoe een werknemer in staat wordt geacht passend werk te verrichten, de sanctie voor een belangrijk deel zijn effect zou verliezen. De sanctie van loonstopzetting heeft immers als doel de werknemer te prikkelen om te gaan werken opdat hij zo snel mogelijk volledig hersteld zal zijn.
Bron: Kt. Groningen 3-04-2013