Lager gebruikelijk loon vanwege resultaten

Het resultaat en het eigen vermogen van vennootschappen kunnen, vanwege het waarborgen van de continuïteit van de onderneming, aanleiding vormen om een lager gebruikelijk loon dan de WAZ-norm in aanmerking te nemen bij een dga.
Een belastingplichtige is directeur-grootaandeelhouder van een Beheer bv. De Beheer bv houdt alle aandelen in Vastgoed bv en Werk bv. De dga is directeur van beide dochtervennootschappen die verder geen andere werknemers in dienst hebben. In 2005 ontvangt de dga € 15.247 aan salaris van Beheer bv. Van de ander bv’s ontvangt hij geen salaris. Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelt de inspecteur dat de dga ten onrechte geen gebruikelijk loon van in totaal € 101.753 (€ 117.000 – € 15.247) voor de dienstbetrekkingen in de drie bv’s in aanmerking heeft genomen. De aanslag inkomstenbelasting 2005 is daarom tot een hoger bedrag vastgesteld dan de ingediende aangifte. De dga is het hier niet mee eens en tekent bezwaar en vervolgens beroep aan.
Volgens Hof Arnhem is de inspecteur er terecht van uit gegaan dat het gebruikelijk loon (in 2005 € 39.000) in concernsituaties op grond van de wet per dienstbetrekking moet worden toegepast. De inspecteur heeft daarmee niet rechtens onjuist gehandeld. Het resultaat en het eigen vermogen van de vennootschappen kunnen, vanwege het waarborgen van de continuïteit van de onderneming, aanleiding vormen voor het in aanmerking nemen van een lager gebruikelijk loon dan de WAZ-norm.
De dga heeft met jaarstukken aangetoond dat het eigen vermogen van Werk bv eind 2005 en 2006 negatief was en dat in beide jaren een verlies is geleden. Beheer bv had wel een positief vermogen en in 2005 een positief resultaat behaald van € 35.510. Van Vastgoed bv zijn geen stukken overgelegd maar deze bv heeft een winst van ongeveer € 100.000 behaald. Voor deze bv heeft de dga echter beperkte werkzaamheden verricht. Daarnaast neemt het hof nog mee dat de dga bedragen van zijn rekening-courant bij Beheer bv heeft opgenomen, maar dat het hier een creditstand betreft en dat de dga onmogelijk voor alle drie de bv’s een voltijdsdienstbetrekking kan hebben vervuld. Het in aanmerking nemen van een inkomen van drie keer het bedrag van de zogenoemde WAZ-norm voor het gebruikelijk loon strookt niet met de bedoeling van de wetgever. Een redelijke wetstoepassing brengt mee dat voor Werk bv geen gebruikelijk loon in aanmerking wordt genomen, voor Beheer bv het daadwerkelijk genoten loon van € 15.247 en voor Vastgoed bv een gebruikelijk loon conform de WAZ-norm van € 38.118. Het belastbare inkomen uit werk en woning dient te worden verminderd.
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-10-2013