Jaar uitstel inwerkingtreding calamiteitenregeling

De calamiteitenregeling zoals die is opgenomen in Wet vereenvoudiging regelingen UWV wordt een jaar uitgesteld. Aanvankelijk was beoogd dit onderdeel van de wet per 1 oktober van dit jaar in werking te laten treden.
Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd vorig jaar in de motie Heerma er op aangedrongen dat rekening wordt gehouden met specifieke wensen en omstandigheden in de verschillende sectoren. Verzocht werd te onderzoeken of meer maatwerk mogelijk is. In het algemeen overleg arbeidsmarkt van 2 juli heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd de inwerkingtreding van de calamiteitenregeling met één jaar uit te stellen gezien de onrust die hierover is ontstaan. De afspraak uit het sociaal akkoord om de eigenrisicoperiode bij vorstverlet op drie weken te stellen staat volgens de minister nog steeds, maar treedt nu wel later in werking. De minister is wel voornemens de regeling op een later tijdstip in te voeren. De regeling zal daarom binnenkort worden gepubliceerd met een inwerkingtredingsdatum van 1 september 2014. Bij de brieven aan de Eerste en Tweede Kamer waarin hij de Kamers over het uitstel informeert is het concept van de regeling bijgevoegd.
De calamiteitenregeling zal meegenomen worden bij het uit te brengen SER-advies over de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur. De minister wil van de SER weten of de nieuwe calamiteitenregeling past binnen de in het sociaal akkoord geschetste visie op de rol van sociale partners bij de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid en of de veranderende rol van werkgevers en werknemers aanleiding is om te komen tot een andere invulling van de calamiteitenregeling.
Bron: Min SZW 12-07-2013