Integratiebedrijf ten onrechte ingedeeld als uitzendonderneming

In welke sector een werkgever is ingedeeld, is van groot belang, vooral vanwege de verschillen in de premies voor de werknemersverzekeringen tussen de verschillende sectoren. Een onderneming die uitsluitend ten behoeve van een gemeente personeelsdiensten verricht is volgens Hof Den Haag ten onrechte ingedeeld in sector 52 (uitzendondernemingen).
Een vennootschap houdt zich sinds haar oprichting in 1996 bezig met het ter beschikking stellen van personeel aan, met een gemeente als haar enige opdrachtgever. De vennootschap neemt alleen personen in dienst die door die gemeente zijn uitgezocht. In het bijzonder gaat het hierbij om personen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’.
De vennootschap was altijd ingedeeld in sector 45, Zakelijke dienstverlening III, maar in 2013 ontstaat er discussie met de inspecteur over de indeling. In een brief schrijft de inspecteur dat de indeling in sector 45 niet meer juist. De inspecteur overweegt indeling in sector 66 (Overheid, overige instellingen), maar uiteindelijk wordt de vennootschap bij beschikking van 11 december 2013 met ingang van 1 januari 2014 ingedeeld in sector 52 (Uitzendbedrijven). Tegen die beschikking gaat de vennootschap in beroep.
In welke sector een werkgever wordt ingedeeld is afhankelijk van de werkzaamheden. Wel kent de Regeling Wfsv een aansluitregeling op grond waarvan juridisch zelfstandige bedrijven of instellingen die tot een economische of organisatorische eenheid behoren de inspecteur kunnen vragen om een beschikking dat zij aangesloten zijn bij dezelfde sector.
Volgens de Regeling Wfsv (Bijlage I) gaat het bij uitzendbedrijven (sector 52) om werkgevers die op basis van een uitzendovereenkomst arbeidskrachten ter beschikking stellen, mits door die arbeidskrachten geen werkzaamheden worden verricht die ‘sec functioneel bezien’ voor meer dan 50% van het totale premieplichtige loon op jaarbasis aan één sector kunnen worden toegerekend. De vennootschap meent dat zij in dezelfde sector moet worden ingedeeld als de gemeente (sector 64), of eventueel in sector 66 omdat zij uitsluitend werkzaamheden voor de gemeente uitvoert.
Hof Den Haag beslist dat het bedrijf in dezelfde sector moet worden ingedeeld als de gemeente (sector 64). Daarbij neemt het hof in aanmerking dat de vennootschap zich uitsluitend bezighoudt met het ter beschikking stellen van personeel aan de gemeente, dit personeel gemeentelijke taken uitvoert en ook op de specifieke behoeften van de gemeente is afgestemd, waardoor het personeel in feite op één lijn is te stellen met gemeentelijk personeel. Het ligt daarom in de rede de vennootschap, gelet op haar werkzaamheden en maatschappelijke functie, ook onder toepassing van de aansluitingsregeling, in dezelfde sector in te delen als de gemeente.
Bron: Hof Den Haag 17-10-2014