Herinvoering werknemerspremie WW en preventie

In haar 20 februari 2015 gepubliceerde advies over de toekomst van de WW bepleit de SER een sterkere inzet op preventie van werkloosheid. Bij dreigend baanverlies moeten werknemers nog voor ze in de WW terecht komen, ondersteuning krijgen van nieuw op te richten regionale adviescentra. Het SER-advies bevat ook voorstellen voor reparatie van het derde WW-jaar. Onderdeel hiervan is de herinvoering (waarschijnlijk per 1 januari 2016) van een werknemerspremie voor de WW.
Per 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW verkort naar 24 maanden. Om het derde WW-jaar te repareren is in het sociaal akkoord afgesproken dat dit bij cao zou worden geregeld. De SER adviseert hiervoor een structureel lastendekkende premie: een premie die hoog genoeg is om alle lasten van de WW te dekken, inclusief de lasten van effectieve bemiddeling en re-integratie en de activiteiten van de voorgestelde regionale adviescentra. De lasten van de gemiddelde werkloosheid over tien jaar vormen hierbij het uitgangspunt. In het sociaal akkoord is afgesproken dat werknemers opnieuw een deel van de WW-premie gaan betalen en wel in de verhouding fiftyfifty op basis van koopkrachtneutraliteit.
Wat betreft de uitvoering van de aanvullende werkloosheidsverzekeringen brengt de SER de verschillende mogelijkheden in kaart. De keuze is aan de decentrale cao-partners. De mogelijkheden zijn uitvoering door het UWV of een andere publieke partij uit de keten van werk en inkomen, zoals de Sociale Verzekeringsbank. Ook kan gedacht worden aan een uitvoerder van een aanvullende pensioenregeling.
Bron: SER 20-03-2015