Herfstakkoord uitgewerkt in Belastingplan 2014

Het merendeel van de fiscale maatregelen die zijn opgenomen in de Begrotingsafspraken 2014 zoals die door het kabinet zijn gemaakt met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP zijn uitgewerkt in een tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2014. Daarnaast zijn er nog een aantal andere wijzigingen.
Zo heeft het kabinet aangegeven de regelingen, die betrekking hebben op de herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur en de verlenging van de termijn van de verhuisregelingen, die beiden zouden worden beëindigd op 31 december 2013, tot 2015 te willen verlengen.
Voor toepassing van de 80%-regeling in het overgangsrecht voor de stamrechtvrijstelling komen slechts aanspraken in aanmerking die voldoen aan de voorwaarde dat het ter financiering van de aanspraak verschuldigde bedrag voor 15 november 2013 is overgemaakt. De revisierente bij een onregelmatige afwikkeling van een stamrecht vervalt ook bij verpanding of belening van een stamrecht.
De 180-dagenregeling, waarbij schenkingen in de erfbelasting worden betrokken als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, is niet van toepassing op schenkingen in verband met de eigen woning die onder de voorgestelde, tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 vallen.
In de voorgestelde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen worden enkele omissies hersteld. Zo worden onder andere het heffingvrije vermogen en de schuldendrempel in box 3 van toepassing verklaard op kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen.
De volgende maatregelen vloeien voort uit de Begrotingsafspraken 2014:

de huidige fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten wordt in aangepaste vorm gehandhaafd. Uitgaven voor een aantal specifieke voorzieningen die gemeenten in het kader van de Wmo verstrekken, worden van fiscale aftrek uitgezonderd;
tijdelijke verlaging van het tarief in de inkomstenbelasting voor box 2 naar 22% mits dat inkomen niet hoger is dan € 250.000;
verlenging van het verlaagde btw-tarief voor renovatie en onderhoud aan woningen tot 1 januari 2015;
terugdraaien van de afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf. Deze afbouw zou per 2015 plaatsvinden;
het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting wordt met 0,75%-punt verlaagd;
aanscherping CO2-grenzen in de BPM. Er komt aan de onderkant een nieuwe schijf bij met een tarief van € 6 per g/km over de uitstoot tot en met 82 g/km, in combinatie met een vaste voet van € 175. Daarbij wordt het tarief in de eerste schijf verlaagd tot € 69. Hierdoor wordt de vrijstelling van BPM beperkt tot nulemissieauto’s;
verhoging van het tarief van de belasting op leidingwater;
de afvalstoffenheffing wordt per 1 oktober 2014 opnieuw ingevoerd en kent slechts één tarief van € 51;
afschaffing van de werkbonus per 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen. Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus op het huidige niveau.

Het gaat om maatregelen uit de Begrotingsafspraken 2014 die op 1 januari 2014 of op een andere datum in 2014 in werking moeten treden, aangevuld met een deel van de maatregelen uit die afspraken die op een later tijdstip in werking treden. Deze tweede nota van wijziging wordt voor spoedadvies voorgelegd aan de Raad van State.
In de tweede nota van wijziging bij Overige fiscale maatregelen komt artikel 12a in de Wet omzetbelasting met ingang van 10 oktober 2013 te vervallen in verband met de uitspraak van het Europese Hof in de zaak Pactor Vastgoed. In het vervolg wordt bij de leverancier btw geheven als de vrijgestelde levering van de onroerende zaak wordt herzien.