Heffingsplafond leidingwaterbelasting vervalt niet

In Belastingplan 2014 was opgenomen dat per 1 juli a.s. het heffingsplafond in de leidingwaterbelasting zou vervallen en dat er een degressief schijventarief zou worden ingevoerd. Per 1 januari 2015 zou er op basis van Belastingplan 2014 een aanpassing van de schijven en bijbehorende tarieven plaatsvinden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Wiebes nu dat deze wijzigingen niet doorgaan. Dit mede met het oog op de noodzaak van complexiteitsvermindering van de belastingheffing, zoals de staatssecretaris heeft toegelicht in de Brede agenda Belastingdienst.
De invoering van een schijventarief en het vervallen van het heffingsplafond was een van de maatregelen uit het zogenoemde herfstakkoord, die met de tweede nota van wijziging in Belastingplan 2014 zijn opgenomen. De wijzigingen zouden met name voor grootgebruikers enorme gevolgen kunnen hebben. Waar voorheen de heffing jaarlijks maximaal circa € 50 bedroeg (bij een plafond van 300 m3), zou dat nu kunnen oplopen tot in de miljoenen euro’s. Bij de parlementaire behandeling van het Belastingplan was al aangegeven dat met de sector zal worden onderzocht wat de effecten van de voorgestelde maatregelen zouden zijn. In Belastingplan 2015 zou dan een eventuele bijstelling van de leidingwaterbelasting worden meegenomen.
In het overleg met verschillende koepelorganisaties van bedrijven zijn de effecten en knelpunten van de wijzigingen in de leidingwaterbelasting besproken. Uit die inventarisatie blijkt dat het vervallen van het heffingsplafond van 300 m3 per 1 juli 2014 leidt tot een groot aantal niet beoogde gevolgen, waaronder negatieve milieueffecten, ontmoediging van innovatie en ogenschijnlijk willekeurige gevolgen voor een beperkte groep bedrijven. Ook wordt door de maatregelen de nu goed uitvoerbare belasting, voor zowel de waterbedrijven als de Belastingdienst, zeer complex. Gebleken is dat de administratieve lasten voor waterbedrijven en de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst aanzienlijk zouden toenemen. De resultaten van het onderzoek zijn volgens de staatssecretaris dusdanig dat het niet wenselijk is de wijzigingen per 1 juli 2014 en 1 januari 2015 daadwerkelijk in te voeren. De derving van belastinginkomsten als gevolg hiervan wordt geschat op € 80 miljoen. Hiervoor zal dekking worden gezocht in de sfeer van de milieubelastingen. De maatregelen zullen worden uitgewerkt in Belastingplan 2015.