Gerichte subsidie vervangt afdrachtvermindering onderwijs

De fiscale regeling voor bedrijven die leerwerkplekken aanbieden wordt vervangen door gerichte subsidies. Er komt een einde aan de afdrachtvermindering onderwijs, zonder het oogmerk van de regeling te wijzigen – een financiële stimulans voor bedrijven die leerwerkplaatsen aanbieden. In een brief aan de Kamer schrijft minister Bussemaker (OCW) dat de nieuwe regeling, die op 1 januari 2014 moet ingaan, dit najaar zal worden gepubliceerd (uiterlijk 1 november).
Met vervanging van de afdrachtvermindering onderwijs komt een einde aan een regeling die onbeheersbaar bleek. De afgelopen vijf jaar verdubbelden de uitgaven van circa €200 miljoen naar circa €400 miljoen, onder andere door oneigenlijk gebruik.
Het belang van een financiële prikkel voor bedrijven die leerwerkplekken aanbieden staat voor het kabinet als een paal boven water. Daarom wordt de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door een gerichte subsidieregeling, waarmee ook de route voor oneigenlijk gebruik wordt dichtgeschroeid.
De subsidieregeling wordt vooral gericht op de groepen in een kwetsbare positie waar bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid een groot probleem is, op sectoren waarin knelpunten in de personele voorziening wordt verwacht en op wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor onze kenniseconomie. Niet meer in aanmerking voor de regeling komen aanbieders van leerwerkplekken voor leerlingen en studenten voor wie al andere regelingen bestaan of die een (aanvullende) leerwerkplek niet nodig hebben.
De subsidieregeling zal zo weinig mogelijk administratieve lasten met zich meebrengen voor bedrijven. De exacte voorwaarden voor leerwerkplaatsen in het mbo en hbo worden nog verder uitgewerkt, maar zullen het volgende uitgangspunt kennen:

werkgevers komen alleen voor subsidie in aanmerking als de deelnemer of student een volledig onderwijsprogramma volgt voor een erkend kwalificerend diploma;
de opleiding moet zijn geregistreerd in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho);
mbo-bbl opleidingen moeten op 1 augustus 2013 voldoen aan de 200-urennorm.

Voor de subsidieregeling is €200 miljoen beschikbaar.
De vervanging van de afdrachtvermindering onderwijs door een gerichte subsidie is een van de afspraken uit het regeerakkoord.
Bron: Min OCW 23-05-2013