Geen verschoonbare termijnoverschrijding

Bezwaar tegen de eigen afdracht zal zich voordoen als een inhoudingsplichtige het niet eens is met een heffing of een standpunt van de Inspecteur en dat geschil in overleg met de Belastingdienst wil afhandelen. De termijn die geldt voor het maken van bezwaar tegen de eigen afdracht is echter op voorhand niet voor iedereen duidelijk en dat kan te maken hebben met het ontbreken van een rechtsmiddelenclausule.
Een auto-importeur heeft in 2010 en 2011 aangifte gedaan met het oog op voldoening van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). De aangifte is op naam van de importeur gedaan door zijn toenmalige gemachtigde, een op het gebied van invoer van auto’s deskundig kantoor. De importeur heeft het in de aangifte berekende bedrag aan BPM voldaan nadat hij van de inspecteur een betaalbericht had ontvangen. De importeur heeft tegen de voldoening van het bedrag aan BPM niet tijdig bezwaar gemaakt. De inspecteur heeft het bezwaar daarom niet ontvankelijk verklaard.
De voldoening of afdracht op aangifte van een bedrag als belasting wordt voor de mogelijkheid van beroep gelijkgesteld met een voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur. Bij belastingen die worden geheven bij wege van voldoening of afdracht op aangifte is echter geen sprake van een door de inspecteur daadwerkelijk gegeven beschikking. Om die reden ontbreekt een clausule waarin is opgenomen door wie, binnen welke termijn en bij welk bestuursorgaan bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld. Het ontbreken van een dergelijke rechtsmiddelenclausule kan met zich meebrengen dat overschrijding van de bezwaartermijn verschoonbaar is. Als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een belanghebbende wist dat hij binnen een bepaalde termijn bezwaar moest maken is de termijn echter niet verschoonbaar. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de aangifte is gedaan door een gemachtigde met verstand van zaken, waarvan in deze zaak sprake was. De Hoge Raad stelt de Inspecteur daarom in het gelijk.
Bron: HR 5-12-2014