Geen eigenrisicodrager zonder beschikking

Bedrijven kunnen een verzoek indienen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en de ZW. Maar zolang de inspecteur geen beschikking heeft afgegeven, mag een werkgever niet aannemen dat hij eigenrisicodrager is.
Een technisch tekenbureau verzoekt de Belastingdienst op 7 maart 2006 schriftelijk om haar met ingang van het jaar 2006 als eigenrisicodrager aan te merken. Daarbij is géén schriftelijke garantie van een bank of verzekeraar overgelegd. De Belastingdienst heeft niet op het verzoek van de vennootschap gereageerd. Voor de jaren 2006 tot en met 2009 zijn jaarlijks beschikkingen gedifferentieerde premie WAO en WGA afgegeven, waartegen de vennootschap geen bezwaar heeft gemaakt. Bij een boekenonderzoek in 2010 bleek dat de vennootschap premies heeft afgedragen als ware zij eigenrisicodrager. Daarop zijn in 2010 over de jaren 2006 tot en met 2009 naheffingsaanslagen opgelegd.
Hof Den Haag trekt de conclusie dat het bureau niet voldoet aan de eisen die de wetgever voor de toepassing van het regime van eigenrisicodrager heeft gesteld. Het bureau heeft bij het indienen van het verzoek om eigenrisicodrager te mogen worden niet een garantiestelling bijgevoegd en ook nimmer één aangevraagd. Het bureau heeft geen tegemoetkomende beschikking ontvangen en de loonsom blijft beneden het voor de afgifte van een beschikking vereiste bedrag. Dat door het niet reageren van de Belastingdienst het risico naar de Inspecteur zou zijn overgegaan, mist steun in het recht.
Het bureau is ook nog van mening dat zij zich op basis van het vertrouwensbeginsel als eigenrisicodrager mag gedragen. Het hof verwerpt dat beroep nu geen sprake is van handelingen die bij het bureau een in rechte te honoreren vertrouwen kunnen vestigen. Onvoldoende is het enkele feit dat de inspecteur niet heeft gereageerd op het verzoek van het bureau van 7 maart 2006. Dit is slechts anders indien door bijkomende feiten en/of omstandigheden een niet reageren van de inspecteur als een bewuste standpuntbepaling heeft te gelden. Het bureau heeft voor de jaren 2006 tot en met 2008 de gegevens uit de aangifte op grond van de jaarloonuitvraag opnieuw moeten toezenden. De jaarloonuitvraag wettigt zonder nadere reactie van de kant van de inspecteur echter niet de indruk, dat de wederom toegezonden gegevens na controle juist zijn en niet zullen leiden tot het opleggen van naheffingsaanslagen. Dat zich in de jaren 2006 tot en met 2009 een risico heeft voorgedaan waarvan het bureau de kosten zelf heeft gedragen, maakt het oordeel ook niet anders.
Bron: Hof Den Haag 22-05-2013