Geen correctieverplichting, wel boete

Hoofdregel is dat als een inhoudingsplichtige onjuiste aangifte heeft gedaan de inspecteur een correctieverplichting kan opleggen. Maar uitzonderingen zijn mogelijk. Een huisarts die zich beriep op die hoofdregel om onder een hogere boete uit te komen, had geen succes.
In 2013 controleert de inspecteur een huisartsenpraktijk. Uit de controle komt naar voren dat in 2008 aan de huisarts een auto ter beschikking is gesteld waarvoor de bijtelling vanwege privégebruik ten onrechte achterwege is gebleven. De inspecteur heft de verschuldigde loonheffing door middel van een naheffingsaanslag na en legt daarbij ook een 25% vergrijpboete op. Die boete bedraagt, na vermindering van de aanslag in bezwaar, € 5.137.
De huisarts is van mening dat de inspecteur in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur handelt door een vergrijpboete op te leggen vanwege het niet (tijdig) betalen van belasting in plaats van een verzuimboete ter zake van het niet-indienen van een correctiebericht. Dat laatste zou een boete van 25% van € 4.920 ofwel € 1.230 opleveren.
Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht een vergrijpboete vanwege het niet betalen van verschuldigde belasting kon opleggen. De inspecteur was niet verplicht de huisartsenpraktijk uit te nodigen tot het inzenden van een correctiebericht en vervolgens, bij het geen gehoor geven aan die uitnodiging, een verzuimboete op te leggen. Naar het oordeel van het hof heeft de inspecteur, zonder schending van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, de onderhavige boete kunnen opleggen wegens het niet-voldoen van de verschuldigde belasting, ook al heeft hij de huisartsenpraktijk niet verplicht tot het inzenden van een correctiebericht.
Bron: Hof Den Haag 12-08-2015