Gedeeltelijk aflossen bestaande eigenwoningschuld

Het overgangsrecht voor een bestaande eigenwoningschuld is onder omstandigheden ook van toepassing ingeval van een gedeeltelijk aflossen en oversluiten van een bestaande eigenwoningschuld.
Voor een bestaande eigenwoningschuld zijn volgens het overgangsrecht de nieuwe voorwaarden die vanaf 1 januari 2013 gelden voor aftrek van eigenwoningrente niet van toepassing. Bij een bestaande eigenwoningschuld hoeft men bijvoorbeeld niet te voldoen aan de voorwaarde dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig moet worden afgelost.
Een aflossing leidt tot een vermindering van de eigenwoningschuld, maar het oversluiten van een eigenwoningschuld wordt niet gezien als aflossing. In de praktijk is gebleken dat zich ook situaties kunnen voordoen waarin sprake is van een gedeeltelijke aflossing, bijvoorbeeld als een schuld of leningdeel gedeeltelijk wordt afgelost en vervolgens wordt voor ten minste hetzelfde bedrag weer een schuld aangegaan, of als een schuld volledig wordt afgelost en vervolgens voor een deel van het afgeloste bedrag weer een schuld wordt aangegaan of een combinatie van beide. Naar de huidige wettekst is de nieuwe schuld dan niet meer aan te merken als bestaande eigenwoningschuld. De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft aangegeven dat dit verschil in behandeling tussen geheel en gedeeltelijk aflossen en weer aangaan van schulden niet wenselijk is en dat dit zal worden gerepareerd. Vooruitlopend hierop keurt de staatssecretaris van Financiën, met terugwerking tot 1 januari 2013, goed dat in dergelijke situaties het aflossen van de schuld en het opnieuw aangaan van een schuld niet wordt aangemerkt als aflossing, mits de belastingplichtige uiterlijk in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de aflossing is gedaan opnieuw een schuld is aangegaan in verband met een eigen woning. Ook bij herfinanciering (het direct aflossen van de oorspronkelijke schuld met de nieuwe schuld) is daarvan sprake. Indien de opnieuw aangegane schuld lager is dan het afgeloste bedrag, dan wordt het verschil aangemerkt als aflossing.
MvF 19-04-2013, nr. BLKB2013/503M (Stcrt 2013, 11643)