Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (CVVA) ingediend. Met dit wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en werken geïmplementeerd.
De GVVA is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, EER en Zwitserland recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. Het is een verblijfsvergunning waarbij een aanvullend document is opgenomen waarin staat bij welke werkgever gewerkt mag worden en onder welke voorwaarden de arbeid mag worden verricht. Het combineert de verblijfsvergunning en de huidige tewerkstellingsvergunning (twv) in één vergunning. Een vreemdeling die naar Nederland wil komen om langer dan drie maanden te werken (of zijn werkgever) hoeft hierdoor maar één procedure te starten. De voorwaarden waaronder een vreemdeling naar Nederland mag komen om te werken en verblijven veranderen niet.
Een paar categorieën vreemdelingen zijn uitgezonderd van de GVVA. Voor hen blijft het huidige systeem bestaan met een twv van UWV en verblijfsvergunning van IND. De GVVA geldt voor het grootste deel van de arbeidsmigranten van buiten de EU. Een twv blijft bestaan voor seizoenswerkers, studenten, asielzoekers en Kroaten. Voor kennismigranten verandert er niets omdat zij nu reeds alleen een verblijfsvergunning nodig hebben.
De IND wordt verantwoordelijk voor de GVVA en de afgifte ervan. De verwachting is dat de GVVA begin 2014 in werking treedt.
Bron: Min SZW 02-10-2013