EU handhavingsrichtlijn gedetacheerde werknemers aangenomen

De lidstaten van de Europese Unie hebben ingestemd met de handhavingsrichtlijn bij het detacheren van werknemers. Vorige maand, 16 april, stemde het Europees Parlement al in met de handhavingsrichtlijn, die nu officieel is bekrachtigd door de lidstaten van de EU.
De handhavingsrichtlijn moet leiden tot een betere samenwerking tussen de lidstaten bij de handhaving van Richtlijn 96/71/EC inzake de detachering van werknemers. De handhavingsrichtlijn verduidelijkt de definitie van detachering . De verantwoordelijkheden voor de lidstaten om te voldoen aan de richtlijn uit 1996 is vastgelegd, evenals een aantal controlemaatregelen om naleving van die richtlijn te monitoren.
Detacheerders moeten hun identiteit, het aantal gedetacheerde werknemers, begin en einddata, werkplek en aard van de dienstverlening kunnen aantonen. De belangrijkste documenten, zoals arbeidsovereenkomsten, loonstroken, manurenstaten moet men bewaren en kunnen overleggen. Verder bevat de handhavingsrichtlijn afspraken over verbetering van de rechtshandhaving en klachtafhandeling. Gedetacheerde werknemers moeten zowel in het werkland als in hun woonland, eventueel met ondersteuning van een vakbond, juridische stappen kunnen ondernemen tegen hun werkgevers. Boetes zullen ook in een ander EU-land kunnen worden geïnd. Ten aanzien van de bouwsector is in de handhavingsrichtlijn opgenomen dat werknemers bij een onderaannemer ook de opdrachtgever kunnen aanspreken.
De lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.
Bron: Min SZW 13-05-2014; EC 13-05-2104, MEMO/14/344