Emigratielek aanmerkelijkbelanghouders verder gedicht

In de Tweede nota van wijziging van het Belastingplan 2016 is een verdere aanscherping opgenomen van de Invorderingswet 1990 om het emigratielek aanmerkelijkbelanghouders te bestrijden.
Volgens de huidige formulering van de wettekst en de voorgenomen wijziging in het Belastingplan 2016 wordt het uitstel van betaling van de conserverende belastingaanslag bij emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder ingetrokken bij vervreemding van of uitdeling van winstreserves op aandelen of winstbewijzen die aan het uitstel ten grondslag liggen. Omdat in deze formulering nog een onvoorzien lek zit, wordt deze verder aangescherpt. Dit lek betreft constructies waarbij een vennootschap bijvoorbeeld winstbonusaandelen uitreikt aan haar aanmerkelijkbelanghouder(s). Hierdoor worden bestaande winstreserves over meer aandelen verdeeld en op grond van de huidige wettekst (incl. wijziging Belastingplan 2016) zou bij een eventuele vervreemding of uitdeling op deze nieuw verkregen aandelen het uitstel van betaling niet worden beëindigd.
Om dit lek te dichten wordt aan artikel 25, lid 8 van de Invorderingswet 1990 een zin toegevoegd die bepaald dat bij een verschuiving van rechten die besloten liggen in aandelen of winstbewijzen die aan het uitstel van betaling ten grondslag liggen naar andere aandelen of winstbewijzen, ook deze laatste aandelen geacht worden aan het uitstel ten grondslag te liggen. Vervreemding van respectievelijk uitdeling op deze aandelen of winstbewijzen leidt dan eveneens tot beëindiging van het uitstel van betaling.
Deze wijziging zal ook met terugwerkende kracht intreden en wel tot 29 oktober 2015, 23.15 uur (tijdstip publicatie nota van wijziging). De wijzigingen ten aanzien van het uitstel van betaling bij emigratie van de AB-houder zullen – als de voorstellen worden aangenomen – dus deels per 15 september 15.15 uur ingaan en deels per 29 oktober!
Bron: TK 2015-2016, 34 302, nr. 19