Eindbod voor nieuwe cao Besloten busvervoer

De onderhandelingen voor de nieuwe cao Besloten busvervoer zijn uitgelopen op een eindbod van de werkgevers die de bonden aan hun achterban zullen voorleggen.
De werkgevers stellen een nieuwe cao voor met een looptijd van 1 april 2013 tot en met 31 december 2014. Gedurende die looptijd krijgen de werknemers tweemaal een loonsverhoging: 0,6 procent per 1 januari 2014 en 0,8 procent per 1 juli 2014.
In de cao zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van arbeidsovereenkomsten met uitgestelde prestatieplicht, de zgn. MUP-krachten. Beneden de pensioengerechtigde leeftijd hebben MUP-krachten maximaal een contract van 520 uur per jaar. Boven de pensioengerechtigde leeftijd mag een oproepcontract maximaal 1040 uur per jaar bedragen. Per jaar zal dit afgebouwd worden met 208 uur over een periode van vijf jaar. De huidige MUP’ers in de sector boven de 65 jaar bouwen op gelijke wijze in vijf jaar af. Afgespraak is dat dit artikel algemeen verbindend moet worden verklaard en een kernbepaling in de cao zal zijn.
Verder kent het eindbod afspraken over opleidingskosten. Deze komen voor rekening van de werkgever, maar de studiedag voor rekening van de werknemer komen.
Ten aanzien van de maaltijdvergoeding is het voorstel dat er geen vergoeding wordt verstrekt tussen 07.30 – 19.00 uur, Na 11 uur dienst, niet gelegen tussen bovenstaande tijdstippen, zal de maaltijdvergoeding € 18,50 bedragen, en na 14 uur dienst € 29,50. Indien de dienst wordt onderbroken, met minimaal 120 minuten aaneengesloten op standplaats, ontvangt men geen maaltijdvergoeding. Wat betreft de loonbetaling bij ziekte zal het eerste jaar 95 procent worden betaald en het tweede jaar 90 procent. Wel zullen de gemiddelde ort en overuren komen te vervallen.
De cao wordt herschreven conform de afspraak dat per artikel wordt gesproken over de uitleg van het artikel. Indien er consensus is zal dit op de cao-datasite worden geplaatst. Bij een meningsverschil zal dit voorgelegd worden aan de geschillencommissie. De uitspraak is bindend.
Bron: FNV Bondgenoten, 19-1-2013