Eindbod cao Bakkersbedrijf

De onderhandelingen voor de cao Bakkersbedrijf zijn geëindigd met een eindbod van de werkgevers die de bonden aan hun achterban zullen voorleggen.
De werkgevers doen een eindbod voor een tweejarige cao met een looptijd tot en met 30 april 2015. Tijdens die looptijd krijgen de werknemers tweemaal een loonsverhoging: per 1 januari 2014 0,90% en per 1 januari 2015 0,85%. Daarnaast ontvangen werknemers in de maand januari van 2015 een eenmalige uitkering van 1 procent. Deze uitkering geldt voor medewerkers, die het gehele jaar 2014 in dienst van de werkgever zijn geweest. De uitkering wordt berekend over het vaste jaarsalaris van de medewerker in 2014 (functie-uurloon maal het aantal contracturen plus vakantietoeslag). Medewerkers die in de loop van 2014 in dienst zijn getreden ontvangen deze uitkering pro rata.
Met betrekking tot de betaling op zondagen is het volgende afgesproken: van elke drie medewerkers die op zondag in de winkel worden tewerkgesteld, wordt één medewerker tewerkgesteld tegen de vigerende zondagstoeslag. De andere medewerkers, niet zijnde vaste krachten, komen in aanmerking, ongeacht de duur van de tewerkstelling op zondag, voor ten minste 4 uren betaling tegen 100% plus een extra toeslag van € 7,50 bruto per zondag.
Daarnaast zijn er protocolafspraken gemaakt over de toeslagenmatrix, de 80/90/100 regeling en de loondoorbetaling in het 3e en 4e ziektejaar.
In de vigerende werkgroep arbeidstijden zal naar de toepasbaarheid van de toeslagen matrix worden gekeken op de verschillende situaties waar de matrix voor van toepassing is. Het streven van partijen is er op gericht spoedig (maar ten minste voor 1-5-2015) tot een matrix te komen die beter op de 24/7 situatie past.
In de vigerende werkgroep vitaliteit zal nader overleg plaatsvinden over toepasbaarheid, duur en kosten van een zogenaamde 80/90/100 regeling (80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw). Hierbij zullen de bestaande regelingen m.b.t. ouderen worden betrokken. Er wordt naar gestreefd overeenstemming tussen partijen te bereiken op een zodanig tijdstip dat invoering van een regeling bij de nieuwe cao, d.w.z. per 1-5-2015, kan plaatsvinden.
In de Tekst- en Uitwerkcommissie zal worden besproken hoe aan de onduidelijkheden, die de formulering van artikel 11.2 (uitkering bij arbeidsongeschiktheid in 3e en 4e ziektejaar) oproept, het hoofd kan worden geboden. Een onduidelijkheid betreft de vraag hoe met de in lid a genoemde doorbetaling van 5% van het loon moet worden omgegaan bij tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever (na het tweede en voor het vijfde ziektejaar). Werkgevers zijn bereid in artikel 11.2 de verplichting op te nemen dat een werkgever in dat geval een eenmalig bedrag zal uitkeren dat gelijk is aan 5% van het loon berekend over de resterende periode tot aan het einde van het 4e ziektejaar, mits ook voor de andere onduidelijkheden, die artikel 11.2 in de praktijk kan oproepen, door cao-partijen een passende oplossing wordt gevonden.
Bron: CNV Vakmensen, 26-11-2013