Economische crisis beïnvloedt werkhervatting langdurig zieken

Door de crisis hervatten minder langdurig zieken binnen de eerste twee ziektejaren het werk. Vooral de vangnetters doen veel minder vaak betaald werk, maar ook bij de werknemers zijn de mogelijkheden voor werkhervatting afgenomen. Dit blijkt uit een onderzoek onder langdurig zieke werknemer en vangnetters, uitgevoerd door AStri onderzoek en advies en APE, met subsidie van UWV. Dit onderzoek is zowel in 2007 (nog voor de crisis) als in 2012 uitgevoerd, waardoor vergelijking mogelijk was.
Veel vaker dan betaald werk, doen vangnetters onbetaald werk, in de vorm van vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats of een onbetaalde stage. Op deze manier kunnen vangnetters – ondanks hun slechte kansen op betaald passend werk – via vrijwilligerswerk toewerken naar herstel en hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren. Of vangnetters in 2012 vaker onbetaald werk doen dan in 2007, is niet bekend.
In 2012 komt het bij relatief meer langdurig zieken tot een WIA-aanvraag dan in 2007 het geval was. Vaker dan in 2007 wordt de WIA-aanvraag echter afgewezen. Dit maakt dat de kans voor een langdurig zieke om in de WIA te komen, ondanks de verminderde mogelijkheden voor terugkeer naar werk, nauwelijks gestegen is. De kwaliteit van de beoordelingen en de invulling van de poortwachtersrol door UWV bleven dus geborgd, in een periode waarin het aantal aanvragen en het belang voor de aanvrager bij een uitkering zijn gegroeid.
De langdurig zieken is ook gevraagd of zij begeleiding bij terugkeer naar werk hebben gekregen. De werknemers ervaren in 2012 nog even vaak begeleiding als in 2007. De vangnetters ervaren in de eerste 10 maanden minder begeleiding naar werk, zowel van de (ex-)werkgever als van UWV. Tussen 10 en 18 maanden stijgt het aandeel vangnetters dat begeleiding ervaart tot bijna het niveau van 2007. Er zijn geen aanwijzingen dat de re-integratiedienstverlening van UWV ook echt verminderd is. Het aantal ingezette trajecten, het aantal contacten en de tevredenheid over de inspanningen van UWV zijn tussen 2007 en 2012nauwelijks veranderd.
Bron: UWV 10-07-2014