Deelkwalificaties wel in aanmerking voor afdrachtvermindering onderwijs

In tegenstelling tot Rechtbank Noord-Nederland heeft Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een opleiding voor deelkwalificaties wel kan kwalificeren voor de afdrachtvermindering onderwijs.
De zaak betrof een vennootschap die 67 van haar werknemers bij een onderwijsinstelling had ingeschreven voor het traject ‘Praktijk/Basisoperator’. Bij het afsluiten van dit traject ontvingen zij een deelcertificaat voor het praktijkdeel van de opleiding Basisoperator. Dit praktijkdeel is onderdeel van de Crebo-erkende opleiding tot Basisoperator. Naast het praktijkdeel omvat de gehele opleiding nog drie deelkwalificaties.
De inspecteur en de rechtbank waren van oordeel dat de afdrachtvermindering onderwijs niet van toepassing was, omdat de onderwijsinspanning niet gericht was op het afronden van de volledige beroepsopleiding. Het uiteindelijke voldoen aan de eindtermen is geen voorwaarde voor de afdrachtvermindering onderwijs, maar de onderwijsinspanning moet wel gericht zijn. In deze zaak was de inschrijving van de werknemers, op een enkele uitzondering na, niet gericht op het volgen van de volledige opleiding.
In hoger beroep komt Hof Arnhem-Leeuwarden echter tot een ander oordeel. Volgens het hof is noch in de wettekst, noch in de toelichting daarop opgenomen dat deelkwalificaties niet als beroepspraktijkvorming kunnen worden aangemerkt. Een redelijke uitleg van artikel 14 Wva in combinatie met de desbetreffende bepalingen in de WEB brengt met zich dat tot het volgen van beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg eveneens het volgen van beroepsonderwijs leidend tot deelkwalificaties behoort.
Naar aanleiding van de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden hebben de Kamerleden Omtzigt, Geurts (beiden CDA) Van Meenen (D66) en Schouten (ChristenUnie) vragen gesteld. De Kamerleden willen weten of de staatssecretaris in cassatie gaat. Verder willen de parlementariërs onder meer weten of de staatssecretaris bereid is – gedurende de cassatieprocedure – alle correcties van de Belastingdienst te ‘bevriezen’ teneinde verdere schade bij leerbedrijven te voorkomen, en of hij bedrijven die al een naheffing hebben betaald tegemoet wil komen.
Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 16-12-2014