Cliëntennieuwsbrief 30 mei 2014

In dit nummer onder andere:

 

– Goodwill in één keer aftrekbaar

– Vpb-plicht voor overheidsbedrijven op komst

– Btw bij verkoop van een 30% deelneming is niet aftrekbaar

– Geen aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling

– Stel verbod privégebruik bestelauto vooraf op

– Strenger optreden van Hoge Raad tegen te late aanslag

 

 

De ondernemer en de dga

Investeringsaftrek vergeten? Geen nood!

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2009 geactualiseerd. Hierin staat een aantal nieuwe goedkeuringen. Als een ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen die pas na het moment van investeren op de milieulijst komen, kan hij alsnog een verzoek tot aftrek doen.

Verder keurt de staatssecretaris goed dat een ondernemer binnen vijf jaar na het doen van een belastingaangifte, waarin hij is vergeten om de investeringsaftrek te verzoeken, dit verzoek alsnog indient. Vraag ons om meer informatie over de investeringsaftrek.

Het gebruikelijk loon van de DGA

Wanneer de fiscus de afroommethode niet mag toepassen, mag hij ook niet de winstreductiemethode hanteren, aldus Hof Amsterdam. Ook de winstreductiemethode neemt namelijk de opbrengsten van de bv als uitgangspunt. Het ging hier om een bv die naast haar dga nog andere werknemers in dienst had. Dan mag de inspecteur de afroommethode niet gebruiken. In zo’n geval mag volgens het hof de winstreductiemethode evenmin worden toegepast.

Goodwill in één keer aftrekbaar

Normaal gesproken moet een ondernemer in tien jaar afschrijven op goodwill. Maar in bepaalde gevallen kan hiervan worden afgeweken. Zo kan de goodwill die is betaald bij de uitkoop van een vennoot soms in één keer aftrekbaar zijn. De rechter stond dit onlangs toe omdat de medevennoten aannemelijk hadden gemaakt dat de bescherming van de bedrijfsbelangen de hoofdreden was voor de uitkoop en dat niet de vergroting van hun winstaandeel de reden was. De uitgaven die de vennoten hadden gedaan voor de uitkoop konden dus noodzakelijk zijn geweest om verdere verliezen te voorkomen. Nu de betaalde goodwill, net als de overige uitgaven was aan te merken als een bedrijfslast, mocht de bv de goodwill in het jaar van betaling in één keer aftrekken.

Vennootschapsbelasting

Waarde dividend in natura

Rechtbank Noord-Holland deed laatst een uitspraak over de waardeberekening van dividend in natura. In oktober 2011 keerde een investeringsmaatschappij de aandelen in het door haar opgerichte bedrijf uit als dividend in natura. De waarde van het belaste dividend berekende zij op basis van de gemiddelde slotkoers over de eerste drie dagen na de uitgifte. Normaal gesproken moet de slotnotering van aandelen worden genomen van de dag direct vóór de dividenduitkering. In dit geval kon dat niet, omdat de aandelen vóór de dividenduitkering niet verhandelbaar waren. Volgens de rechtbank had de investeringsmaatschappij de waarde van het dividend in natura juist berekend. Dat in een prospectus van eind augustus 2011 een hogere openingskoers was vermeld, veranderde daar niets aan. Deze koers was namelijk maar een indicatie.

Vpb-plicht voor overheidsbedrijven op komst

Sinds half april ligt er een conceptwetsvoorstel om de vennootschapsbelastingplicht van overheidsondernemingen aan te passen. Dit mede op aandringen van de Europese Commissie. Overheidsondernemingen zijn nu vaak niet verplicht om vennootschapsbelasting af te dragen. De hiermee concurrerende private bedrijven zijn dat in beginsel wel. Het wetsvoorstel moet dit ongelijke speelveld repareren. Het bestaande uitgangspunt van ‘onbelast, tenzij’ zal hierdoor veranderen in ‘belast, tenzij’. Hoewel er veel vragen worden verwacht over de invulling van de toenemende administratieve lasten, heeft de staatssecretaris het voornemen uitgesproken om dit wetsvoorstel al op te nemen in het Belastingplan 2015.

BTW

Btw bij verkoop van een 30% deelneming is niet aftrekbaar

Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat de btw in de kosten van de verkoop van een 30% deelneming niet aftrekbaar is als voorbelasting. Het ging om aftrek van kosten van de adviseur in verband met de verkooptransactie. Die aftrek werd geclaimd, maar niet toegelaten door de inspecteur. In 2005 kreeg belanghebbende van het Gerechtshof gelijk, aangezien volgens het hof de aandelentransactie geen economische activiteit betrof en de desbetreffende kosten integraal aftrekbaar waren als algemene kosten. In cassatie legde de Hoge Raad aan het Europese Hof van Justitie onder meer de vraag voor of de overdracht van een aandelenpakket van 30% een vrijgestelde prestatie is – de bekende regeling voor de overdracht van een algemeenheid van goederen. Vorig jaar verklaarde het Europese Hof dat de verkoop van een 30%-deelneming nog geen vrijgestelde overdracht van een onderneming inhoudt. De Hoge Raad beslist nu dat de verkoop van het aandelenpakket wel een economische activiteit is maar eveneens is vrijgesteld op grond van de vrijstelling voor handel in effecten. En dus is de btw op de advieskosten, die aan de transactie zijn toe te rekenen, niet aftrekbaar.

Leg verdeling kosten gemene rekening goed vast

De Hoge Raad heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan in het kader van het leerstuk van kosten voor gemene rekening. Lichamen die btw-vrijgestelde prestaties verrichten, maken vaak gebruik van diensten die worden geleverd door ondernemingen die niet zijn vrijgesteld. Zoals in dit geval een administratiekantoor dat (uitsluitend) werkte voor een aantal scholen. In veel van die gevallen wordt dan een overeenkomst gesloten met betrekking tot de kosten die worden gemaakt voor gemene rekening. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren om ervoor te zorgen dat op de kosten van arbeid geen btw drukt, die door de scholen niet in aftrek kan worden gebracht. Als dit goed wordt geregeld, worden de onderlinge diensten niet beschouwd als met btw belaste prestaties. Er mogen alléén kosten worden doorbelast en géén winstopslag. En de onderlinge verdeling van de kosten moet vooraf vast staan. De bewijslast hiervoor is zwaar, zo blijkt uit de uitspraak.

Hof Amsterdam was van oordeel dat een administratiekantoor niet voldeed aan deze bewijslast. Advocaat-Generaal Van Hilten was het daar in haar conclusie mee eens en de Hoge Raad heeft dat nu gevolgd. Er was weliswaar een overeenkomst over de kosten voor gemene rekening, maar die was niet ondertekend. Belangrijk feitelijk aspect was dat niet duidelijk was hoe de risico’s van de gemaakte kosten (bijvoorbeeld arbeidsrechtelijke risico’s) waren verdeeld. Van belang is dat deze in dezelfde verdeelsleutel als waarin de kostenverdeling is gemaakt toekomen aan de deelnemers. De scholen kochten ‘pakketten’ diensten in, waardoor niet alle kosten daadwerkelijk gemeenschappelijk waren.

Geen btw-aftrek over kosten door bank ingeschakelde adviseur

Als een bank een reddings- en herfinancieringsplan opstelt voor een noodlijdend bedrijf, kwalificeert dat als een vorm van kredietbemiddeling. De bank mag dus geen btw factureren met betrekking tot deze dienst. Als zij dit toch doet, kan het bedrijf deze btw niet aftrekken. Dit speelde ook in de volgende zaak voor Rechtbank Den Haag. Daarbij trad bovendien een complicerende factor op. De bank had namelijk voor de uitvoering van een reddingsplan voor een noodlijdende bv juridische adviezen afgenomen van een nv. De bank verhaalde de kosten van dit advies op de bv en bracht daarbij btw in rekening. De bv stelde dat zij feitelijk de afnemer was van de juridische diensten. Het advieskantoor zou de factuur alleen ter afdekking van het debiteurenrisico hebben gestuurd naar de bank. Maar de rechter volgde dit standpunt niet. De diensten van het advieskantoor aan de bank en de diensten van de bank aan de bv waren afzonderlijke diensten. De bank was afnemer van het advieskantoor. De bv was alleen afnemer van de diensten van de bank op het gebied van btw-vrijgestelde kredietbemiddeling. De bank had dus ten onrechte btw gefactureerd, die de bv daarom niet kon aftrekken.

Familievermogensrecht

Geen BOF voor erfgenaam met onderneming

wij weten sinds november 2013 dat de bedrijfsopvolgingsregeling volgens de Hoge Raad niet in strijd is met het verbod op discriminatie. De vrijstelling wordt dus niet verleend voor de verkrijging van niet-ondernemingsvermogen. Zelfs niet als het verkregen vermogen gaat behoren tot het ondernemingsvermogen van de erfgenaam. Dat heeft de Hoge Raad onlangs beslist.

In deze zaak ging het om een erflater die geen onderneming dreef op het moment van overlijden. De erfgenaam was wel ondernemer en rekende het verkregen vermogen tot zijn verplichte ondernemingsvermogen. Hof Den Bosch oordeelde dat de erfgenaam toch geen beroep kon doen op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Dit was niet in strijd met het discriminatieverbod. De Hoge Raad was het eens met het hof. Met deze beperking van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, bleef de wetgever binnen de grenzen van zijn beoordelingsvrijheid.

Geen aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling

Onlangs leidde het uitgesproken voornemen van de staatssecretaris om te bezien of voor de bedrijfsopvolgingsregeling kan worden volstaan met een lager vrijstellingspercentage of zelfs een betalingsregeling tot veel ophef. Er volgde een golf van hevige kritiek, onder andere van MKB-Nederland en VNO-NCW die niet begrepen waar deze bedreiging voor de continuïteit van familiebedrijven vandaan kwam. Het ministerie kende echter snel op haar schreden terug en liet weten dat de aangekondigde afzwakking van de bedrijfsopvolgingsregeling in ieder geval niet zal worden doorgevoerd tijdens de huidige kabinetsperiode. Zoals het er nu naar uitziet, is een aanpassing van de regeling voorlopig nog niet aan de orde.

Kerk loopt ANBI-status mis vanwege onvoldoende algemeen belang

Een kerkelijke instelling is niet meteen een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarvoor is ook nog vereist dat het algemeen belang minstens gelijk is aan het particulier belang. Dit was niet het geval in de volgende zaak voor de Hoge Raad, waarin een kerkgenootschap de ANBI-status wilde verkrijgen. Dit kerkgenootschap wijdde zich aan het bijdragen aan de menselijke vrijheid, rechtvaardigheid en kunst als ontwikkelingsproces. De inspecteur meende dat de kerk zich primair bezighield met individuatie, de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Dit was geen algemeen, maar een particulier belang. Dat de werkzaamheden van de kerk een gunstig effect konden hebben op de omgeving van de deelnemende individuen, deed daaraan niets af. De Hoge Raad oordeelde dat het verzoek van de kerk terecht was afgewezen.

Let op! De Belastingdienst heeft in week 21 van 2014 een brief gestuurd naar ongeveer 2.500 ANBI’s met het verzoek vóór 1 juli 2014 alsnog hun internetadres door te geven. Als een ANBI haar internetadres niet heeft doorgegeven aan de inspecteur vóór 1 juli 2014, trekt deze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 de ANBI-status in.

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Gebruik stamrecht-bv niet als doorgeefluik

Tegenwoordig is het niet langer mogelijk om een ontslagvergoeding fiscaal voordelig in te brengen in een stamrecht-bv. Op gevallen die al bestonden op 1 januari 2014 is wel overgangsrecht van toepassing. Daarbij is het van belang dat een stamrecht-bv niet wordt gebruikt als een soort doorgeefluik. Zo liet de oprichter van zo’n bv een week na de storting van de ontslagvergoeding zijn bv een geldbedrag overmaken op zijn privérekening. Later financierde de bv verschillende privé-uitgaven voor de dga en zijn echtgenote. Zowel de fiscus als Rechtbank Noord-Nederland vond dat de bv daarom niet kwalificeerde als een stamrecht-bv. Dat de bv volgens haar statutaire doel haar dga bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd moest voorzien van een periodieke uitkering, deed daar niets aan af. De inspecteur mocht de loonheffingen over de ontslagvergoeding navorderen bij de ex-werknemer.

Tip! Stamrecht-bv’s mogen in 2014 wel de waarde van de aanspraak uitkeren zonder dat dit leidt tot een sanctie. Onder voorwaarden is zelfs maar 80% van deze vrijval belast.

Auto

Stel verbod privégebruik bestelauto vooraf op

Als een werknemer een verbod op privégebruik van de bestelauto heeft ondertekend, hoeft hij geen kilometeradministratie bij te houden. Maar dan moet deze overeenkomst wel van te voren zijn opgesteld. Anders moet de werkgever in beginsel toch de bijtelling toepassen. Hof Arnhem-Leeuwarden stond evenmin toe dat de werkgever achteraf een verbodsovereenkomst opstelde over diverse jaren. Men kan hiermee namelijk niet aannemelijk maken dat de vereiste controle op naleving van het verbod is gehandhaafd.

Let op! In deze zaak speelde ook een rol dat de werknemer in kwestie de dga van de bv was. De fiscus had zo zijn twijfels of een dga een reële afspraak kon maken met zijn bv over het te leveren bewijs. De inspecteur vond dat een onafhankelijke derde de naleving van het verbod zou moeten controleren.

Financiën geeft overzicht fiscale automaatregelen

De staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van Kamervragen de volgende fiscale regelingen voor het stimuleren van (relatief) milieuvriendelijke auto’s op een rijtje gezet:

De staatssecretaris van Financiën heeft nog geen uitspraken gedaan over toekomstige wijzigingen in het fiscale beleid ten aanzien van (elektrische) auto’s. Hierover zal meer bekend worden bij de publicatie van de Autobrief II.

Wilt u zeker weten of u (nog) voldoet aan de voorwaarden voor de genoemde faciliteiten? Neem dan contact met ons op.   

Toekomstvoorzieningen

Stijging pensioenrichtleeftijd op zijn vroegst in 2016

Een paar Eerste Kamerleden hebben de staatssecretaris van Financiën vragen gesteld over de beoogde verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Sinds 1 januari 2014 ligt deze leeftijd op 67 jaar. De staatssecretaris heeft de Kamerleden erop gewezen dat een wijziging van de pensioenrichtleeftijd minstens een jaar van tevoren moet worden bekendgemaakt. Hierdoor kan een nieuwe verhoging op zijn vroegst plaatsvinden per 1 januari 2016.

Pensioenaanspraak mogelijk belast na vorming voorziening

De omstandigheid dat een lichaam een stellig voornemen heeft om een pensioen toe te kennen en daarvoor een voorziening vormt, betekent niet dat de verkrijging van de aanspraak alleen in dat jaar kan vallen. Deze verkrijging kan ook fiscaal gezien plaatsvinden in het jaar waarin het lichaam de pensioentoezegging definitief invult. Zo had een stichting in 2003 haar stellig voornemen geuit om haar penningmeester een pensioen toe te kennen. Dit onder voorbehoud dat deze toekenning niet zou leiden tot een negatief exploitatieresultaat of vermogen. Eind 2003 vormde de stichting een pensioenvoorziening. Het jaar daarop voldeed zij de koopsommen voor de polissen en ondertekende de penningmeester de pensioenbrief. Omdat de penningmeester geen werknemer was, kwalificeerde de verkrijging van de pensioenaanspraak als resultaat uit overige werkzaamheden. De vraag was in welk jaar de man de aanspraak had verkregen. De navorderingstermijn over 2003 was namelijk verlopen, die over 2004 nog niet. Hof Amsterdam oordeelde dat de man de verkrijging aan beide jaren had kunnen toerekenen. In 2004 was namelijk de pensioenaanspraak nader geconcretiseerd en definitief ingevuld. Omdat de penningmeester de aanspraak in geen van beide jaren had opgegeven, mocht de inspecteur de aanspraak toerekenen aan het jaar 2004. De Hoge Raad bevestigde de hofuitspraak zonder nadere motivering.

Eigen woning

Terugbetaalde premie voor aankoop woning geen aftrekbare rente

Sommige belastingplichtigen hebben in het verleden een premie ontvangen van een ministerie voor de koop van een eigen woning. Volgens Hof Amsterdam is het bij de latere terugbetaling niet mogelijk deze verplichting aan te merken als eigenwoningschuld. In de zaak voor het hof stelde een man dat hij in het verleden van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) premies had ontvangen voor de koop van de woning. Deze premies moest hij later terugbetalen. De man wilde zijn eigenwoningschuld verhogen met deze terugbetalingsverplichting. Dit was niet toegestaan. De betaling vloeide immers niet voort uit het verwerven, onderhouden of verbeteren van een eigen woning, maar ter voldoening van een premieterugbetalingsverplichting tegenover het VROM.

Administratieve verplichtingen

Strenger optreden van Hoge Raad tegen te late aanslag

Sinds 18 april 2014 moet de rechter strenger optreden als de aanslag te laat is ontvangen door een fout van de Belastingdienst, bijvoorbeeld door een verkeerde adressering. Het feit dat de belastingplichtige binnen de aanslagtermijn wist dat de aanslag was verzonden, is niet meer relevant. Voorheen was een aanslagbiljet wel binnen de termijn opgelegd als de belastingplichtige op tijd op de hoogte was van de verzending. De Hoge Raad is op dit punt omgegaan. In de zaak voor de Hoge Raad moest de fiscus na de vernietiging van de definitieve aanslag het bedrag van de voorlopige aanslag inclusief heffings- en invorderingsrente terugbetalen.

Staatssecretaris wil hervorming Belastingdienst

De staatssecretaris van Financiën heeft de Belastingdienst uitgebreid geanalyseerd. Hij is tot de conclusie gekomen dat het hoog tijd is voor een hervorming. Om te beginnen streeft hij naar complexiteitsvermindering. Daarbij valt te denken aan vereenvoudiging van het belastingstelsel, herbeoordeling van lopende processen en herwaardering van de uitvoeringstoets. De staatssecretaris wil de uitvoeringstoets meer integraal toepassen, met oog voor stapeling, aandacht voor fraude en vrij van politieke druk, om de resultaten vervolgens openbaar te maken. Ten tweede moeten de werkprocessen van de Belastingdienst robuust worden. Dit moet onder meer gepaard gaan met een toename van de frequentie in communicatie met de burger en bedrijven. Ook zal de fiscus meer aandacht moeten besteden aan foutherstel. De Belastingdienst is daarnaast momenteel bezig met het ontwikkelen van een online aangifte. Omdat deze aangifte hogere eisen stelt aan de digitale infrastructuur, overweegt de staatssecretaris vanaf 2015 of 2016 de belastingaangifte te laten spreiden over het jaar. Een derde punt betreft het objectiveren van de prestaties van de fiscus. De staatssecretaris gaat kritisch kijken naar het normenstelsel van de Belastingdienst en vervolgens transparanter communiceren over deze normen. Het laatste punt betreft de borging in de organisatie. De Belastingdienst zit nu middenin de reorganisatie van het onderdeel Belastingen. Deze nieuwe koers vraagt volgens de staatssecretaris om een andere financieringssystematiek en versterking van de interne en externe communicatie.