Cao-lonen stijgen meer dan contractuele loonkosten

In het derde kwartaal van 2015 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) 1,5% toegenomen. Hiermee is de cao-loonstijging weer op het niveau van 2012. De contractuele loonkosten namen met 0,6%, minder toe dan de cao-lonen. Deze geringe loonkostenstijging komt door wijzigingen in de werkgeverspremies (waaronder daling van de pensioenpremies en heffing Zorgverzekeringswet) van begin dit jaar.
Bij de particuliere bedrijven en in de gesubsidieerde sector stegen de cao-lonen in het derde kwartaal van 2015 respectievelijk met 1,5% en 1,2%. De grootste stijging was in de sector overheid met 1,9%. Daarentegen namen de contractuele loonkosten in de sector overheid met 0,1% het minst toe. Dit komt voornamelijk door de verlaging van de werkgeverspremie bij het ABP.
Het voorlopige cijfer over het derde kwartaal van 2015 is gebaseerd op 70% van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Ongeveer acht van de tien werknemers vallen onder een cao.
Bron: CBS 13-11-2015