Cao besloten busvervoer strijdig met mededingingswet?

Het Platform zelfstandige ondernemers (PZO) heeft naar politiek Den Haag een brief gestuurd inzake de cao Besloten Busvervoer en de positie van zzp’ers. In deze algemeen verbindend verklaarde cao zijn twee bepalingen opgenomen waartegen verschillende bedenkingen zijn ingediend (art. 9 en 53 cao). Volgens PZO zijn de bepalingen strijdig met de Mededingingswet en het toetsingskader AVV.
In de beide cao-bepalingen is opgenomen dat het een vervoerder verboden is om besloten busvervoer te verrichten met chauffeurs die niet bij hem in dienstbetrekking zijn. Volgens PZO zijn de bepalingen strijdig met de mededingingswet. Onder het mededingingsrecht moet namelijk elke onderneming in beginsel individueel besluiten met welke partijen zij een contractuele relatie aan wil gaan of niet. Op grond van het kartelverbod van artikel 6 Mededingingswet is het een groep ondernemingen verboden om gezamenlijk andere ondernemingen (als zodanig) uit te sluiten door geen contracten met hen te sluiten. Volgens PZO betreffen de artikelen 9 en 53 van de cao een collectieve afspraak tussen ondernemers (vervoerders/werkgevers) om een andere groep ondernemers (zzp’ers) uit te sluiten, door hen niet in te huren (o.b.v. een overeenkomst van opdracht ex art. 7:400 BW). Een dergelijke, gezamenlijke leveringsweigering strekt ertoe de mededinging te beperken en zou in strijd zijn met artikel 6 Mw.
Bron: PZO, 07-05-2013