Cao-afspraken over uitzendkrachten, payrollers en zzp’ers kunnen

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet tegen afspraken in de cao die de inzet van uitzendkrachten, payrollers of zzp’ers beperken. Het generiek uitsluiten van uitzendkrachten, payrollers en zzp ‘ers in cao’s kan echter niet en dat komt ook niet voor. Dit schrijft de minister bij de beantwoording van Kamervragen over de begroting SZW 2015.
Volgens de minister staat contractvrijheid voorop. Cao-partijen mogen in de cao afspraken maken zolang het niet strijdig is met het recht. Partijen kunnen afspraken maken met als doel om bijvoorbeeld de kwaliteit van opleiding te verhogen of onderbieding op het terrein van arbeidsvoorwaarden te voorkomen.
Het generiek uitsluiten van uitzendkrachten, payrollers en zzp ‘ers in cao’s komt volgens Assher niet voor. Wat wel voorkomt zijn afspraken in cao’s waarbij de inzet van uitzendkrachten, payrollers en zzp’ers op één of andere manier beperkt wordt. Dat kan zijn in aantallen, bijvoorbeeld een bepaald percentage van de totale brutoloonsom. Maar het kan ook gaan om het stellen van beperkende voorwaarden, bijvoorbeeld door te bepalen dat alleen uitzendkrachten van NEN-gecertificeerde uitzendbureaus mogen worden ingezet.
De minister schrijft dat cao-bepalingen waarbij sprake is van een te grote benadeling van de rechtmatige belangen van derden niet voor algemeen verbindend verklaring in aanmerking komen. Dit is geregeld in het Toetsingskader AVV. Beperkingen op de inzet van uitzendkrachten, payrollers en zzp ‘ers worden hierop getoetst wanneer zij voor avv worden voorgedragen. Wanneer belemmeringen zijn opgenomen die de toegang – direct of indirect – tot de relevante markt voor bonafide ondernemingen afsluiten of tot een onevenredig niveau beperken, komen zij niet voor algemeen verbindend verklaring in aanmerking.
Bron: Min SZW 26-11-2014