Cao-afspraken in 2013

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de inhoudelijke ontwikkelingen van cao’s in 2013 op een aantal terreinen onderzocht. Minister Asscher heeft dit rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.
Het rapport geeft voor 2013 de stand van zaken in cao’s weer met betrekking tot de contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, doorgroei in loonschalen, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur, bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, flexibele beloning en flexibele arbeidsrelaties. In het onderzoek zijn 100 cao’s betrokken die goed zijn voor 86% van de werknemers die onder een cao vallen.
De totale contractloonmutatie bedraagt in 2013 gemiddeld 1,5%. In vergelijking met 2012 ligt de gemiddelde contractloonmutatie in 2013 daarmee 0,1%-punt lager. In de sectoren markt en zorg ligt de contractsverhoging op hetzelfde niveau als in 2012, in de sectoren vervoer en communicatie is de stijging het hoogst (2,7%) en in de horeca het laagst (1,1%). In de sector overheid is de stijging 0,6% maar is er voor nog relatief weinig werknemers een cao afgesloten. Rekeninghoudend met overloopeffecten uit vorige jaren is de gemiddelde contractloonmutatie 1,6%. Daar de inflatie in 2013 2,5% bedraagt, ligt de gemiddelde contractloonstijging onder het inflatieniveau.
In het rapport is een cijfermatig overzicht opgenomen van de aantallen standaard- en minimum cao’s en welke percentages het betreft. Uit het overzicht blijkt dat een klein deel (15) van de onderzochte cao’s een expliciet standaardkarakter heeft en een aanmerkelijk groter deel een expliciet minimum karakter (46) of een mengvorm van standaard en minimum (9).
De moties van diverse Kamerleden heeft minister Asscher geagendeerd voor een overleg met de sociale partners. Het gaat om de bevordering van duurzame inzetbaarheid en een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Gebleken is dat hier minder aandacht voor was. In een tweede motie wordt de regering gevraagd zich er hard voor te maken dat zzp’ers niet meer generiek in cao’s worden uitgesloten. De sector-cao die aanleiding was voor deze motie was naar de bedoeling van partijen geen sprake van generieke uitzondering van zzp’ers. In de nieuwe sector-cao is dit nader uitgelegd. Momenteel zijn geen bepalingen algemeen verbindend verklaard waarin een generieke uitsluiting van zzp’ers is opgenomen. Ook heeft de minister naar de sociale partners toe aangegeven dat het niet de bedoeling is dat niet-vakbondsleden in sommige cao’s en sociale plannen worden benadeeld doordat uitsluitend vakbondsleden recht hebben op bijvoorbeeld een extra vrije dag of extra geld voor scholing. Dergelijke bepalingen zijn niet voor avv vatbaar.
Bron: Min. SZW 08-07-2014