Bedenkingen tegen uitzendbeperkingen in cao’s

De brancheorganisaties in de uitzendbranche hebben bedenkingen tegen cao-bepalingen die het aantal in te huren uitzendkrachten beperken. Volgens de brancheorganisaties zijn deze bepalingen zijn in strijd met de Europese Uitzendrichtlijn (Richtlijn 2008/104/EG).
De ABU heeft onlangs samen met de NBBU bedenkingen ingediend tegen het algemeen verbindend verklaren van een uitzendbeperkende bepaling in de cao Particuliere beveiliging. In deze cao ging het om een bepaling die het aantal uitzendkrachten en payrollkrachten maximeert tot 20% van het vaste personeelsbestand. Naar aanleiding van de bezwaren van ABU en NBBU hebben de partijen bij de cao Particuliere beveiliging besloten de betreffende bepaling uit het verzoek tot algemeenverbindendverklaring te schrappen. Deze bepaling in de cao geldt dus alleen nog voor de leden van de werkgeversorganisatie (de Nederlandse Veiligheidsbranche). Andere organisaties die de cao vanwege de algemeenverbindendverklaring volgen, hoeven de beperking niet toe te passen, omdat deze bepaling buiten de avv is gehouden. De cao-partijen van de particuliere beveiliging zullen bij de volgende cao het betreffende artikel te heroverwegen. Ook in de schoonmaakbranche is iets dergelijks gebeurd. Eerder dit jaar werden twee beperkingen van uitzendarbeid in de cao Zuivelindustrie geschrapt na bedenkingen van de NBBU en de ABU.
Begin vorig jaar heeft de Stichting van de Arbeid in het kader van de Uitzendrichtlijn cao-partijen opgeroepen de beperkende bepalingen in de cao’s te evalueren en wanneer deze niet objectief te rechtvaardigen zijn, te schrappen. Volgens de ABU is echter nauwelijks gevolg gegeven aan deze oproep. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven een onderzoek te gaan doen naar bepalingen omtrent uitzendkrachten of uitzendondernemingen in inleen-cao’s. De ABU heeft twee jaar geleden een dergelijk onderzoek uitgevoerd. De brancheorganisatie verwacht dat uit dit nieuwe onderzoek zal blijken dat veel cao’s nog onrechtvaardige beperkende bepalingen kennen.
Bron: ABU 30-07-2013